Ontslag op staande voet

Een werkgever kan na constatering van een ernstige integriteitsschending overgaan tot ontslag op staande voet. Dat is een zeer ingrijpende maatregel. Het risico is duidelijk: als de feiten achteraf anders blijken te liggen, als de rust is weergekeerd en de ernst van de gedraging minder zwaar blijkt te zijn, etc. kan het ontslag op staande voet niet houdbaar blijken.

Dringende reden

Voor ontslag op staande voet is een dringende reden vereist. Daarbij moet het gaan om daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die zodanig ernstig zijn dat niet langer van de werkgever gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. In de wet is een aantal dringende redenen – niet limitatief – opgesomd, zoals diefstal, verduistering, het opzettelijk beschadigen van eigendommen van de werkgever en zich ondanks waarschuwing overgeven aan dronkenschap.

Onverwijlde opzegging

De arbeidsovereenkomst moet vrijwel direct nadat de werkgever kennis heeft genomen van de dringende reden opgezegd te worden. Als het noodzakelijk is eerst onderzoek te doen naar de gedragingen van de werknemer of juridisch advies in te winnen mag de werkgever dit doen. Wel dient hij daarbij voortvarend te werk te gaan. Of het ontslag op staande voet na onderzoek nog tijdig genoeg is verleend, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Mededeling dringende reden

Naast de verplichting voor de werkgever de arbeidsovereenkomst vrijwel direct op te zeggen, moet de werkgever ook de dringende reden vrijwel direct aan de werknemer mededelen. De werknemer moet weten waarom hij op staande voet wordt ontslagen, zodat hij weet waar hij zich tegen moet verweren.

Persoonlijke omstandigheden

Of sprake is van een dringende reden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Enerzijds wordt daarbij gekeken naar de ernst van de daden, eigenschappen of gedragingen die de werkgever als dringende reden aanmerkt. Anderzijds wordt gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Daarbij wordt gekeken naar de duur van het dienstverband, de wijze waarop de werknemer zijn werkzaamheden heeft verricht, de aard van het dienstverband, de leeftijd van de werknemer en de gevolgen van een eventueel ontslag op staande voet voor de werknemer.

Gevolgen ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een zeer ingrijpende ontslagmethode voor de werknemer. De arbeidsovereenkomst wordt namelijk onmiddellijk, dus zonder opzegtermijn, beëindigd. De werknemer heeft vanaf dat moment geen recht meer op loon. Daarnaast leidt ontslag op staande voet doorgaans tot verlies van aanspraken op een werkloosheidsuitkering. Ook maakt de werknemer geen aanspraak op een transitievergoeding, tenzij geen sprake is van ernstige verwijtbaarheid.

Als de werknemer geen ernstig verwijt van de dringende reden te maken valt, dan is het denkbaar dat de werkgever bij een rechtsgeldig verleend ontslag op staande voet toch een transitievergoeding aan de werknemer moet betalen.

Procedure na ontslag op staande voet

De werknemer aan wie ontslag op staande voet is verleend kan, binnen twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd, de kantonrechter verzoeken het ontslag op staande voet te vernietigen. De kantonrechter beoordeelt in dat geval of het ontslag op staande voet stand houdt.

Specialist ontslag op staande voet

Het op staande voet ontslaan van een werknemer is risicovol. Het is van essentieel belang voortvarend te handelen en de risico’s goed in te schatten. Vijverberg beschikt over specialisten op het gebied van ontslag op staande voet die 24 uur per dag voor u klaar staan. Wij maken een risico inschatting en adviseren u van a tot z over te nemen stappen. Ook procederen wij namens u bij de kantonrechter en in hoger beroep.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Onderzoek naar verzwegen feiten

Onderzoek naar verzwegen feiten

Rond een nieuw aangestelde ambtenaar ontstaan geruchten dat hij bij een vorige werkgever zou zijn ontslagen. Vijverberg doet onderzoek naar de feiten en stelt vast dat de medewerker niet alleen bij zijn vorige werkgever maar…
Ongewenste betrekking tussen ambtenaar en leverancier?

Ongewenste betrekking tussen ambtenaar en leverancier?

Een hoofd financiën onderhoudt een niet-zakelijke verhouding met een leverancier. Een recherchebureau doet uitgebreid onderzoek en hoort de betrokkenen. Vijverberg voert een second opinion uit en stelt vast dat verklaringen van medewerkers tegenstrijdig zijn. De…
Horen van frauderende medewerker

Horen van frauderende medewerker

Een financieel medewerker bekent spontaan dat hij fraude heeft gepleegd. Vijverberg hoort de medewerker om de omvang van de fraude vast te stellen en staat de werkgever bij in de poging het ontvreemde geldbedrag terug…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media