Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht (overheid)

We maken het niet vaak mee, maar binnenkort wordt een hele nieuwe verlofvorm geboren met de naam: (aanvullend) Geboorteverlof. Deze nieuwe verlofvorm wordt toegevoegd aan de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Deze wet wijzigt per 1 januari 2019. De wijzigingen vloeien voort uit de WIEG en hebben betrekking op omzetting van het kraamverlof in geboorteverlof, invoering van het extra geboorteverlof en uitbreiding van het pleeg- en adoptieverlof.

De Eerste Kamer heeft op 13 november 2018 het wetsvoorstel als hamerstuk aanvaard. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2019 een werknemer aanspraak kan maken op nieuwe en aangepaste verlofaanspraken in de WAZO. Voldoende reden u te informeren over alle ins- en outs van de WIEG.

Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof

In de wet is vastgelegd dat de partner van de moeder in de periode direct na de geboorte van de baby recht heeft op meer verlof dan de huidige twee dagen kraamverlof. Het extra verlof is in twee onderdelen gesplitst. Het eerste deel is het geboorteverlof; het tweede deel is het aanvullend geboorteverlof.

Geboorteverlof

De aanvrager moet het geboorteverlof in de eerste vier weken na de geboorte van de baby opnemen. De omvang van dit verlof bedraagt eenmaal de arbeidsduur per werkweek. Het staat de aanvrager vrij om te bepalen of en op welke wijze dit verlof wordt genoten gedurende de eerste vier weken na de geboorte. De werkgever mag de aanvraag van het verlof of de voorgestelde verdeling van het verlof niet weigeren. De werknemer heeft tijdens de verlofperiode recht op volledige doorbetaling van het salaris. Dit komt ten laste van de werkgever. De periode van het geboorteverlof wordt niet verlengd wanneer sprake is van de geboorte van een meerling.

Aanvullend geboorteverlof

Het aanvullend geboorteverlof bedraagt vijf werkweken. Om aanspraak te kunnen maken op dit verlof geldt als voorwaarde dat het geboorteverlof al is opgenomen. De werknemer ontvangt een uitkering van UWV van 70% van het voor hem geldende dagloon, tot ten hoogste 70% van het maximum dagloon.

Het aanvullend geboorteverlof moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind zijn opgenomen. De aanvrager kan er voor kiezen om slechts een deel van de vijf weken verlof op te nemen. Het verlof kan alleen in hele weken worden aangevraagd. In overleg met de werkgever kan de aanvrager de spreiding van het aanvullend geboorteverlof regelen.

Net als bij het geboorteverlof mag de werkgever de aanvraag van aanvullend geboorteverlof niet weigeren. Wanneer de door de aanvrager gewenste wijze om het verlof op te nemen leidt tot ernstige financiële, organisatorische of roostertechnische problemen, dan kan de werkgever op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang in overleg met de werknemer de spreiding van het verlof wijzigen.

Aangezien het UWV nog tijd nodig heeft om haar systemen aan te passen op het aanvullend geboorteverlof, wordt dit verlof pas ingevoerd op 1 juli 2020.

Intrekking onvoorwaardelijk recht op ouderschapsverlof gedurende drie dagen

Sinds 2015 heeft de partner na de geboorte van de baby recht op drie dagen onvoorwaardelijk ouderschapsverlof. Dit verlof is destijds ingevoerd als opmaat naar een periode van vijf dagen verlof na de geboorte. Met de invoering van het geboorteverlof is voorzien in deze behoefte en is het bestaansrecht van het onvoorwaardelijk ouderschapsverlof komen te vervallen. Dit verlof wordt met ingang van 1 januari 2019 uit de Wet Arbeid en Zorg geschrapt.

Uitbreiding adoptieverlof

In de WIEG is ook vastgelegd dat het adoptie- en pleegzorgverlof wordt verlengd. Op dit moment bedraagt dit verlof vier weken. Met de invoering van de WIEG wordt dit verlof uitgebreid tot zes weken. Gedurende de gehele periode van adoptie- en pleegverlof ontvangt de medewerker een uitkering ter hoogte van 100% van het maximum dagloon. Ook de uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof gaat in per 1 januari 2019.

Wijzigingen in de Wet Arbeid en Zorg

Als gevolg van de invoering van de WIEG wijzigen de volgende artikelen van de WAZO per 1 januari 2019:

  • In artikel 4:2 wordt het begrip kraamverlof veranderd in geboorteverlof;
  • Artikel 4:2A wordt toegevoegd. Hierin is (per 1 juli 2020) het aanvullend geboorteverlof vastgelegd;
  • Artikel 4:2B en 4:2C worden toegevoegd. Deze bepalingen hebben betrekking op de uitkering die wordt toegekend bij het aanvullend geboorteverlof;
  • De artikelen 3:2 en 3:9 wijzigen in die zin dat voor zover wordt gesproken van vier weken adoptie- en pleegverlof dit wordt gewijzigd in zes weken verlof.

Conclusie en tips

Vanaf 1 januari 2019 kunnen werknemers van wie de partner bevallen is direct na de bevalling geboorteverlof aanvragen. De werknemer is dan maximaal een gehele werkweek niet beschikbaar voor het werk. Het is in dit kader verstandig in de periode voorafgaand aan de bevalling bij de werknemer te polsen of hij of zij van plan is gebruik te maken van het geboorteverlof. Als werkgever kan je met deze informatie vooraf inspelen op de afwezigheid van de werknemer en zo nodig een voorziening treffen.

Vragen over de WIEG?

Vijverberg Advocaten & Adviseurs helpt u graag verder! Neem contact op via 079 - 3631919 of via het contactformulier.

Ontvang onze publicaties

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde publicaties

Eerdere publicaties

Latere publicaties

08-01-2019
Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht (overheid)
18-01-2019
Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht (overheid)
25-01-2019
Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht (overheid)