Procesjurist privacyrecht

Procederen over privacy-kwesties kan op verschillende manieren. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan een verzoek om handhaving worden ingediend als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet. Aan de Autoriteit Persoonsgegevens kan ook een verzoek tot bemiddeling of geschillenbeslechting worden gedaan. De Autoriteit Persoonsgegevens kan een organisatie een boete of een last onder dwangsom opleggen als deze in strijd met de privacywetgeving handelt. Tegen een dergelijke maatregel kan bezwaar en beroep worden ingesteld op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

De privacywetgeving biedt verschillende rechten aan degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld het recht op inzage in de verwerkte gegevens en vermelding van de reden waarom deze persoonsgegevens zijn vastgelegd. Of het recht de vastgelegde persoonsgegevens te corrigeren of te laten wissen (recht op vergetelheid). Maar als de organisatie die de persoonsgegevens heeft verwerkt, daarvoor een legitieme reden heeft, kan een verzoek om de persoonsgegevens te wissen, worden afgewezen.

Tegen een besluit van een bestuursorgaan, bijvoorbeeld tot weigering van inzage in de persoonsgegevens of een weigering persoonsgegevens te verwijderen, kan een betrokkene bezwaar en beroep instellen op grond van de Algemene wet  bestuursrecht. Gaat het niet om een bestuursorgaan, dan kan worden geprocedeerd bij de burgerlijke rechter via een verzoekschriftprocedure.

Wilt u een verzoek tot handhaving of bemiddeling doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens of een bezwaarschrift indienen omdat u meent dat een bestuursorgaan ten onrechte uw verzoek tot uitoefening van uw privacy-rechten heeft afgewezen, dan kunnen onze juristen u daarin adviseren en bijstaan.

Als u als organisatie in een procedure bent verwikkeld met een betrokkene en u wenst daarin bijstand, dan kunnen wij u daarin adviseren en uw organisatie in rechte vertegenwoordigen. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Onze juristen hebben ruime ervaring met het vertegenwoordigen van overheidsinstanties in juridische procedures. Zij zijn gericht op harmonie en staan open voor het vinden van een oplossing buiten rechte, maar als het nodig is gaan zij de strijd in de rechtszaal zeker niet uit de weg.

Heeft u, als betrokkene van wie persoonsgegevens zijn verwerkt of als organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, behoefte aan juridische bijstand en vertegenwoordiging in rechte, schakelt u dan één van onze professionals in. Zij zullen u met raad en daad bijstaan en er voor zorgen dat uw standpunt op een heldere en effectieve wijze naar voren wordt gebracht.

Ondersteuning door Vijverberg Advocaten & Adviseurs

Heeft u vragen over privacy? Schakel ons kantoor in voor advisering of ondersteuning in privacykwesties. Ook als u overweegt om een klacht in te dienen bij de AP of op een andere wijze de rechtmatigheid van verwerking van persoonsgegevens aan de orde wilt stellen, kunt u bij ons terecht. Wij beschikken over privacyspecialisten die u graag bijstaan. U wordt dan op een professionele wijze door een praktisch ingestelde en deskundige jurist ondersteund en geadviseerd. Via Vijverberg kunt u ook een functionaris voor de gegevensbescherming raadplegen. Mail of bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Van omgevingsvergunning tot misbruik van recht

Procesvertegenwoordiging gemeente Texel: van omgevingsvergunning tot misbruik van recht

Vanwege capaciteitsgebrek vertegenwoordigt Vijverberg Advocaten & Adviseurs het college van Texel in zeven procedures op het gebied van het omgevingsrecht, de Wet hergebruik overheidsinformatie, Wet bescherming persoonsgegevens en misbruik van recht en de havenverordening (verzoek…
Procesvertegenwoordiging gemeente bij weigering gemachtigde wegens misbruik van recht

Procesvertegenwoordiging gemeente bij weigering gemachtigde wegens misbruik van recht

De Wet politiegegevens bevat een uitputtende regeling voor de verstrekking van politiegegevens. Voor zover gegevens als politiegegevens in de zin van die wet moeten worden aangemerkt, is er geen plaats voor toepassing van de Wet…
Procesvertegenwoordiging gemeente bij weigering gemachtigde wegens misbruik van recht

Procesvertegenwoordiging gemeente bij weigering gemachtigde wegens misbruik van recht

Nu de mogelijkheid een dwangsom te eisen vanwege overschrijding van de beslistermijn bij een Wob-verzoek is vervallen, wordt een andere weg ingeslagen. De gemeente ontvangt een verzoek om inzage in de persoonsgegevens op grond van…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media