Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens

Als u het niet eens bent met de wijze waarop een organisatie met uw persoonsgegevens omgaat, meldt u dit in eerste instantie bij die organisatie zelf. Bijvoorbeeld bij de functionaris voor de gegevensbescherming. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, behoren daarover informatie te verstrekken en daarbij aan te geven bij wie iemand terecht kan met vragen of klachten. Als u er samen met de organisatie niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij het Informatie- en Meldpunt Privacy van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt er ook voor kiezen de AP te informeren (te tippen) over een vermoeden van privacyschending.

AP informeren (tip geven)

U kunt de AP informeren over een mogelijke schending van de privacy. U geeft dan aan bedenkingen te hebben bij de verwerking van persoonsgegevens door een organisatie. Dat kunnen uw eigen persoonsgegevens zijn, maar ook die van iemand anders. U kunt de AP ook melden dat u twijfels heeft over de naleving van de privacywetgeving door bepaalde organisaties in het algemeen. Het gaat hier eigenlijk om het geven van een tip aan de AP. De AP meldt op haar website dat zij tips gebruikt om onderzoeks- en beleidskeuzes maken. Uw tip leidt niet tot een individueel onderzoek. Ook krijgt u geen inhoudelijke reactie van de AP.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Als u vermoedt dat uw eigen persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de AVG, dan kunt u een klacht indienen bij de AP. U kunt alleen een klacht indienen als deze gaat over uw eigen persoonsgegevens óf als u bent gemachtigd om namens een ander een klacht in te dienen. Het indienen van een klacht betekent dat u er mee instemt dat de AP uw gegevens gebruikt richting de organisatie waarover uw klacht gaat.

Een klacht kan bijvoorbeeld zijn dat een organisatie veel meer persoonsgegevens van u verwerkt dan nodig is voor het product of de dienst van deze organisatie. Of dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven of daarvoor een andere grondslag is.
De AP neemt uw klacht pas in behandeling als u deze eerst heeft ingediend bij de organisatie zelf. Als de organisatie de klacht niet naar uw tevredenheid heeft opgelost of na vier weken nog steeds niet heeft gereageerd, dan kunt u uw klacht indienen bij de AP.

Niet eens met het handelen of een besluit van een bestuursorgaan?

Als uw klacht over het handelen van een bestuursorgaan gaat, bijvoorbeeld de wijze waarop u door een gemeente of provincie te woord bent gestaan of bent behandeld, dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman. Alleen voor klachten over de wijze waarop een bestuursorgaan uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u terecht bij de AP.

Als het bestuursorgaan een besluit heeft genomen, bijvoorbeeld een weigering om uw persoonsgegevens te verwijderen, dan moet u daartegen eerst bezwaar maken of beroep instellen bij de bestuursrechter voordat u daarover een inhoudelijk oordeel kunt krijgen van de AP.

Als al een juridische procedure over het onderwerp van uw klacht loopt, bijvoorbeeld een bezwaar- of beroepsprocedure of een dagvaardingsprocedure, dan neemt de AP uw klacht meestal niet in behandeling. Een andere instantie gaat dan al over uw klacht beslissen.

Ondersteuning door Vijverberg Advocaten & Adviseurs

Schakel ons kantoor in voor advisering of ondersteuning in privacykwesties. Ook als u overweegt om een klacht in te dienen bij de AP of op een andere wijze de rechtmatigheid van verwerking van persoonsgegevens aan de orde wilt stellen, kunt u bij ons terecht. Wij beschikken over privacyspecialisten die u graag bijstaan. U wordt dan op een professionele wijze door een praktisch ingestelde en deskundige jurist ondersteund en geadviseerd. Via Vijverberg kunt u ook een functionaris voor de gegevensbescherming raadplegen of een procesjurist inhuren. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media