Openbaarheid van bestuur

Op 5 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen Wet open overheid (Woo) en de Wijzigingswet Woo aangenomen. Het wetsvoorstel is bijna tien jaar onderwerp van bespreking en discussie geweest, maar op 1 mei 2022 is de Woo dan toch in werking getreden en is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen.

De Woo beoogt overheidsinformatie toegankelijker en transparanter te maken. De Woo verplicht bestuursorganen daarom actief, dus uit eigen beweging, documenten openbaar te maken. De Woo wil daarmee bereiken dat het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger en het bestuur beter wordt gediend. Overheden moeten daarvoor hun informatiehuishouding op orde hebben. Om die reden is in de Woo een algemene zorgplicht opgenomen om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden, zoals die ook voortvloeit uit de Archiefwet. 

Met de Woo wordt een verplichting ingevoerd om één of meer contactpersonen aan te wijzen die burgers kunnen informeren over de beschikbaarheid van overheidsinformatie. De eisen om bepaalde informatie in documenten onleesbaar te mogen maken, zijn in de Woo strenger. Openbaarmaking moet plaatsvinden via het Platform Openbare Overheidsinformatie (PLOOI), een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontwikkeld platform voor actieve openbaarmaking van overheidsinformatie.

Openbaarheid

De Wet open overheid kan uiteenlopende vragen oproepen waar onze specialisten u graag mee helpen, zoals:

  • Welke categorieën van documenten moeten actief openbaar worden gemaakt?
  • Wat is de rol van de contactpersoon die in de Woo wordt genoemd en die iedere overheidsorganisatie dient aan te stellen?
  • Wanneer kun je een verzoek tot openbaarmaking van informatie weigeren?
  • Wat valt onder persoonlijke beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad?
  • Hoe zit het met de termijnen bij het afhandelen van verzoeken om openbaarmaking van documenten en wat zijn de gevolgen als niet tijdig wordt beslist?
  • Op welke wijze kunnen verzoeken om openbaarmaking zo efficiënt mogelijk worden afgehandeld?
  • Hoe handel ik juridische procedures over Woo-verzoeken af?
  • Zijn er mogelijkheden om verzoeken om informatie wegens misbruik van recht buiten behandeling te stellen?

Vragen over openbaarheid van bestuur?

Bel of mail ons, wij helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen. Wij kunnen u adviseren over vraagstukken met betrekking tot openbaarheid van bestuur, de gronden waarop bepaalde informatie niet geopenbaard behoeft te worden en over de nieuwe ontwikkelingen zoals de nieuwe Wet open overheid. Wij kunnen u ondersteuning bieden bij het concreet afhandelen van Woo-verzoeken. Via Vijverberg kunt u een adviseur raadplegen of een procesjurist inhuren. Wij kunnen u bijstaan bij de afhandeling van bezwaarschriften en u vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Weglakken teksten

Advies bij het indienen van een zienswijze op een Woo-verzoek

Een particuliere organisatie is aangemerkt als belanghebbende bij een Woo-verzoek dat bij een ministerie is ingediend. Het ministerie is voornemens documenten openbaar te maken waarbij deze organisatie betrokken is. De organisatie verzoekt Vijverberg om te…
Incompany cursus over de Wet open overheid en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Incompany cursus over de Wet open overheid en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Een uitvoeringsorganisatie verzorgt voor drie gemeenten in Noord-Holland de interne bedrijfsvoering. Vijverberg Advocaten & Adviseurs geeft aan de medewerkers van de uitvoeringsorganisatie een incompany cursus over de Wet open overheid en de Wet modernisering elektronisch…
Ondersteuning Wob-verzoeken

Vijverberg ondersteunt gemeente Velsen bij beoordeling van meerdere Wob-verzoeken

Vijverberg Advocaten & Adviseurs ondersteunt de gemeente Velsen bij de beoordeling van een drietal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Daarbij wordt een advies gegeven over de vraag welke documenten wel en…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media