Afhandelen van Woo-verzoeken

Op grond van de Wet open overheid (Woo) kan iedereen een verzoek om informatie indienen bij een overheidsorgaan. Daarnaast bepaalt de Woo dat overheidsorganen in het belang van een goede en democratische bestuursvoering ook uit zichzelf informatie verschaffen. De Woo kent dan ook twee vormen van openbaarmaking, namelijk actieve openbaarmaking en passieve openbaarmaking.

Actieve en passieve openbaarmaking in de zin van de Woo

Actieve openbaarmaking is openbaarmaking zonder dat daar een verzoek aan ten grondslag ligt. Het bestuursorgaan verschaft uit zichzelf informatie over haar eigen beleid, zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvorming. Het bestuursorgaan moet deze informatie in een begrijpelijke vorm verschaffen zodat het zoveel mogelijk belanghebbende en belangstellende burgers bereikt.

Passieve openbaarmaking is openbaarmaking van informatie op verzoek van een burger of bedrijf. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten indienen. Er worden aan het Woo-verzoek verder geen bijzondere eisen gesteld, het verzoek is vormvrij. Het verzoek mag zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Voor het indienen van een Woo-verzoek hoeft niet te worden aangegeven wat het belang daarbij is.

Woo en dwangsom

Op de Woo is de Wet dwangsom (paragraaf 4.1.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht) niet van toepassing. Als niet binnen de beslistermijn van vier weken (eventueel te verlengen met twee weken) is beslist op het Woo-verzoek, verbeurt het bestuursorgaan dus geen dwangsom. Wel kan de verzoeker bezwaar maken tegen het niet (tijdig) beslissen op het Woo-verzoek of rechtstreeks beroep instellen bij de bestuursrechter. Dat kan tot een veroordeling in de proceskosten en betaling van het griffierecht leiden. Het blijft dus zaak om het Woo-verzoek voortvarend af te handelen.

Woo en misbruik van recht

Omdat voor het indienen van een Woo-verzoek de burger geen belang hoeft aan te geven, zal van misbruik van bevoegdheid niet snel sprake zijn. Als echter uit het gedrag van de verzoeker is af te leiden dat in het geheel geen openbaarmaking aan een ieder is beoogd maar bewust Woo-verzoeken worden ingediend om geldsommen te incasseren, kan er toch sprake zijn van misbruik van recht.

Tips voor het efficiënt afhandelen van Woo-verzoeken

Voor het efficiënt afhandelen van Woo-verzoeken is van belang dat uw administratieve proces goed is ingericht. Zorg ervoor dat informatie van verschillende afdelingen gestructureerd is opgeslagen en er een helder aanspreekpunt is op de betreffende afdeling. Ook is van belang dat binnen de organisatie bekend is dat overheidsinformatie in principe openbaar is en iedere burger daar om kan vragen zonder daarvoor een belang te hoeven aangeven.

Naar verwachting treedt op 1 januari 2024 de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking. Burgers hebben dan het recht om via een elektronisch kanaal, bijvoorbeeld een speciaal daarvoor ingericht e-mailadres of via een daarvoor ontwikkeld webformulier, te communiceren met de overheid. Om te voorkomen dat Woo-verzoeken niet of niet tijdig worden herkend, verdient het aanbeveling daarvoor nu al één loket te openen. Het bestuursorgaan dient dan kenbaar te maken dat deze elektronische weg dient te worden behandeld. Burgers behouden overigens het recht om per post met het bestuursorgaan te corresponderen.

Een Woo-verzoek moet binnen vier weken worden afgehandeld. Is het Woo-verzoek omvangrijk of complex, dan kunt u de beslistermijn met twee weken verlengen. Is het Woo-verzoek te algemeen of te vaag gesteld, dan kunt u de indiener om een nadere specificatie vragen. De beslistermijn wordt dan opgeschort totdat de nadere specificatie is gegeven.

Ons Woo-team

Als het niet lukt het Woo-verzoek intern af te handelen, dan hebben wij een Woo-team paraat dat het volledige Woo-verzoek kan afhandelen. Het Woo-team bestaat uit een aantal juridisch adviseurs die de uitvoering voor hun rekening nemen. Zij werken onder de verantwoordelijkheid van een projectleider. Die projectleider is de schakel tussen het team en de opdrachtgever. Daarnaast is er bij het team een expert op gebied van de Woo betrokken, die zorg draagt voor de inhoudelijke advisering en bijvoorbeeld de besluiten in concept opstelt.

Dit  team is gewend te werken met softwareprogramma’s voor Woo-afhandeling. Als u een Woo-verzoek wil laten afhandelen door Vijverberg, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken. Wij helpen u graag.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Weglakken teksten

Advies bij het indienen van een zienswijze op een Woo-verzoek

Een particuliere organisatie is aangemerkt als belanghebbende bij een Woo-verzoek dat bij een ministerie is ingediend. Het ministerie is voornemens documenten openbaar te maken waarbij deze organisatie betrokken is. De organisatie verzoekt Vijverberg om te…
Incompany cursus over de Wet open overheid en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Incompany cursus over de Wet open overheid en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Een uitvoeringsorganisatie verzorgt voor drie gemeenten in Noord-Holland de interne bedrijfsvoering. Vijverberg Advocaten & Adviseurs geeft aan de medewerkers van de uitvoeringsorganisatie een incompany cursus over de Wet open overheid en de Wet modernisering elektronisch…
Ondersteuning Wob-verzoeken

Vijverberg ondersteunt gemeente Velsen bij beoordeling van meerdere Wob-verzoeken

Vijverberg Advocaten & Adviseurs ondersteunt de gemeente Velsen bij de beoordeling van een drietal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Daarbij wordt een advies gegeven over de vraag welke documenten wel en…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media