Woo - Wet open overheid

Op 6 oktober 2021 is de Wet open overheid (Woo) door de Eerste Kamer aangenomen. De Woo treedt waarschijnlijk per 1 juni 2022 in werking.

Doel van de Wet open overheid

De Wet open overheid beoogt overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. Het voorstel verankert de toegang tot publieke informatie en het hergebruik van die informatie als rechten van burgers. In de Woo ligt de nadruk meer op het door het bestuursorgaan uit eigener beweging openbaar maken van documenten. De Woo geeft regels over het actief openbaar en toegankelijk maken van overheidsinformatie en moet ervoor zorgen dat deze beter vindbaar is. Onderdeel van de Woo is ook de verplichting om een contactpersoon aan te stellen waar burgers terecht kunnen voor vragen over de toegankelijkheid van informatie.. De Woo bepaalt dat overheden hun digitale informatiehuishouding op orde moeten brengen. De Woo vervangt de Wob.

Grotere reikwijdte

De Wet open overheid vergroot de reikwijdte van de wet. De Wob is alleen van toepassing op bestuursorganen. De Wet open overheid breidt de reikwijdte uit met de Kamers en de Verenigde vergadering der Staten-Generaal, de Raad van State uitgezonderd de Afdeling bestuursrechtspraak, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de substituut-ombudsmannen, de gemeentelijke en provinciale ombudsmannen.

Wet open overheid: moeilijker om informatie te weigeren

Met de invoering van de Wet open overheid zoals die nu door de Tweede Kamer is aangenomen, wordt het voor bestuursorganen minder gemakkelijk een informatieverzoek te weigeren. Een voorbeeld betreft de zogenaamde ‘persoonlijke beleidsopvattingen’. Onder de Woo moeten verzoekers als het gaat om persoonlijke beleidsopvattingen inzicht kunnen krijgen in feiten, de overwogen voor- en nadelen, de kansen en risico’s en de overwogen alternatieven. Dat kan als ambtenaren deze scheiden van hun eigen opvattingen. Dit houdt dus in dat stukken met overwegingen van ambtenaren of externe adviseurs straks ook voor openbaarmaking in aanmerking komen als deze als alternatief zijn voorgesteld en zijn meegewogen bij de uiteindelijke beslissing.

In de voorgestelde Wet open overheid wordt net als in de Wob de koppeling met de Wet dwangsom losgelaten. Als er niet tijdig op een verzoek tot openbaarmaking is beslist, hoeft het bestuursorgaan niet meer op grond van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht een dwangsom uit te keren. Wel kan er beroep bij de bestuursrechter worden ingesteld wegens niet tijdig beslissen. De rechter kan dan het bestuursorgaan verplichten alsnog een besluit te nemen binnen een bepaalde termijn, op straffe van een dwangsom.

Vijverberg volgt de ontwikkelingen van de behandeling van de Wet open overheid op de voet en publiceert daarover op deze website.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Ondersteuning Wob-verzoeken

Vijverberg ondersteunt gemeente Velsen bij beoordeling van meerdere Wob-verzoeken

Vijverberg Advocaten & Adviseurs ondersteunt de gemeente Velsen bij de beoordeling van een drietal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Daarbij wordt een advies gegeven over de vraag welke documenten wel en…
Incompany cursus Wet openbaarheid van bestuur

Incompany cursus Wet openbaarheid van bestuur voor gemeente Amstelveen

Een ervaren adviseur van Vijverberg verzorgt voor de gemeente Amstelveen een incompany cursus over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Tijdens deze cursus behandelt hij de basis van de Wob. Daarna volgt een verdieping aan…
Incompany cursus Wet openbaarheid van bestuur voor gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Incompany cursus Wet openbaarheid van bestuur voor gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Een jurist van Vijverberg verzorgt voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een incompany cursus over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Tijdens deze cursus behandelt hij eerst de basis van de Wob. Daarna volgt een verdieping aan…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media