Bestemmingsplan / Omgevingsplan

Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument voor gemeenten om het ruimtelijk beleid vorm te geven. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staat dat het verboden is in strijd te handelen met het bestemmingsplan. Wanneer men iets wil bouwen of verbouwen, moet worden nagegaan of dat wel past binnen de regels van het bestemmingsplan. Past dat niet, dan is een omgevingsvergunning nodig om hiervan af te mogen wijken. Bij de beoordeling vormt het bestemmingsplan het toetsingskader. De gemeente kan ook verzocht worden om het bestemmingsplan te wijzigen.

Bestemmingsplanprocedure

Als bestemmingsplanwetgever heeft u veel vrijheid bij het bepalen van de inhoud van het bestemmingsplan. Voor het vaststellen van een bestemmingsplan gelden duidelijke procedures en procedurevoorschriften. Deze voorschriften moeten zo goed mogelijk waarborgen dat er inhoudelijk juiste planologische besluiten tot stand komen.

Een bestemmingsplanprocedure kan in drie fases worden verdeeld:

  1. De voorbereiding van de eigenlijke planprocedure. In deze fase vinden de nodige onderzoeken en bestuurlijke vooroverleggen plaats.
  2. De vaststelling van het plan door de gemeenteraad. Deze fase vangt aan met het ter inzage leggen van het ontwerpplan. Iedereen kan binnen zes weken zijn zienswijze naar voren brengen. Daarna zal de gemeenteraad het plan officieel vaststellen. Daarmee eindigt de eigenlijke planprocedure.
  3. De rechtsbeschermingsfase. Tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep staat open voor belanghebbenden die door de gemeenteraad in het ongelijk zijn gesteld, voor belanghebbenden die bezwaar hebben tegen een wijziging van het plan die is aangebracht bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpplan en voor belanghebbenden die het niet eens zijn met een weigering het plan vast te stellen.

Actuele bestemmingsplannen en leges

Gemeenten zijn vanaf 1 juli niet meer verplicht om (digitale) bestemmingsplannen te actualiseren. Uw gemeente heeft zo meer ruimte om zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Bestemmingsplannen waarvan in ieder geval een PDF-versie raadpleegbaar is op www.ruimtelijkeplannen.nl hoeven niet meer na 10 jaar te worden geactualiseerd. Ook geldt er voor deze plannen geen legessanctie meer.

Bestemmingsplan wordt Omgevingsplan

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het bestemmingsplan vervangen door het omgevingsplan. In het omgevingsplan komen voor een gemeente de belangrijkste regels voor de fysieke leefomgeving samen. De verschillende onderdelen, zoals bodem, water en lucht, geluid, geur of externe veiligheid kunnen in het omgevingsplan geregeld worden. De Omgevingswet bevat de opdracht om voor het gehele grondgebied van de gemeente functies aan locaties toe te delen en met het oog daarop regels te stellen. Het omgevingsplan is ook geschikt voor gemeentelijke regulering van elke activiteit die gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving; regels die niet zaaks- of plaatsgebonden zijn, zoals regels over het inzamelen van afvalstoffen.

Een belangrijke verandering ten opzichte van het bestemmingsplan is dat het omgevingsplan zowel verbods- als gebodsbepalingen kan bevatten. Het bestemmingsplan kan wel ontwikkelingen mogelijk maken of verbieden, maar kan geen geboden bevatten. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin het in het belang van de fysieke leefomgeving wenselijk is een plicht op te leggen om een bestaand gebruik of bestaande toestand te wijzigen. Het omgevingsplan biedt hier meer mogelijkheden voor.

Vragen over een bestemmingsplan?

Wij kunnen uw gemeente adviseren over alle zaken die met een bestemmingsplan verband houden, zoals te volgen procedures, milieuaspecten, exploitatieplannen en planschade. Welke onderwerpen kunt  als gemeente in een bestemmingsplan regelen? Kunt u volstaan met een globaal bestemmingsplan of is een meer gedetailleerd plan op zijn plaats? Wilt u een juridische toets laten uitvoeren op de onderzoeksrapporten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen? Wij kunnen u adviseren over de complexe processen die vooraf gaan aan de vaststelling van een bestemmingsplan of bijstaan in procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Ook kunnen wij u adviseren bij het opstellen van het omgevingsplan.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Juridische projectondersteuning vervanging brug

Juridische projectondersteuning vervanging brug

Een brug over de Oude Rijn is aan vervanging toe. De brug is onderdeel van een belangrijke verkeersader en ligt in de nabijheid van woonwijken. Omdat er weerstand wordt verwacht bij het doorlopen van de…
Procesvertegenwoordiging bij de bestuursrechter

Procesvertegenwoordiging bij de bestuursrechter

Wegens capaciteitsproblemen doet een Waddengemeente een beroep op Vijverberg om het bevoegd gezag te vertegenwoordigen in een aantal omgevingsrechtelijke dossiers bij de bestuursrechter. Het betreft onder andere zaken over een bestemmingsplan, over omgevingsvergunningen en een…
Senior juridisch planologisch medewerker

Senior juridisch planologisch medewerker

Vijverberg levert een senior juridisch-planologisch medewerker die verantwoordelijk is voor het coördineren van vergunningen binnen projecten en voor het proces van het tot stand komen van inpassingsplannen en eventuele m.e.r.-procedures binnen infrastructurele- en gebiedsontwikkelingsprojecten.

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media