Toezicht en handhaving

Als regels niet worden nageleefd, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van gronden in strijd met een bestemmingsplan of het exploiteren van een horecaonderneming zonder de benodigde vergunningen. Om naleving van de regels af te dwingen kan het bevoegd gezag een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. En als de overtreding niet tijdig wordt beëindigd, kan het bevoegd gezag overgaan tot het invorderen van dwangsommen of het verhalen van kosten die het bestuursorgaan gemaakt heeft bij het zelf ongedaan maken van de overtreding.

Handhavingsprocedures vragen om snelle actie van zowel het bevoegd gezag als de overtreder. De overtreder wil snel duidelijkheid hebben over zijn positie. Het bevoegd gezag wil dat de geconstateerde overtreding snel wordt beëindigd. Handhavingsmedewerkers van het bevoegd gezag hebben de lastige taak om handhavingsprocedures in goede banen te leiden. De beslissing tot handhaving moet bijvoorbeeld logisch voortvloeien uit de bevindingen van de toezichthouders. Bovendien moet voor degene die wordt aangeschreven duidelijk zijn welke overtredingen zijn begaan en welke maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat het bestuursorgaan overgaat tot tenuitvoerlegging van de handhavingsbeschikking.

Kortom, handhaving brengt vraagstukken met zich mee waarvoor specialistische kennis noodzakelijk is. Vragen zoals:

  • Mag het bestuursorgaan afzien van handhavend optreden als zij bekend is met de overtreding?
  • Welke bevoegdheden hebben toezichthouders en boa’s?
  • Wat kun je doen als de gemeente een gedoogbeslissing neemt om al dan niet te gedogen?
  • Mag de burgemeester een gebiedsverbod instellen wegens vrees voor overlast?
  • Wanneer kan de burgemeester een woning of bedrijfspand sluiten in verband met de aanwezigheid van drugs?
  • Kan een voetbalwedstrijd worden verboden omdat het een risicowedstrijd is?
  • Kunnen demonstraties zomaar worden verboden?
  • Mag de burgemeester een horecagelegenheid sluiten als deze zich niet houdt aan de voorschriften uit de exploitatievergunning?
  • Hoe zit het met de privacy bij toezicht en handhaving?

Cursussen handhaving

Wij geven regelmatig cursussen rond het thema handhaving. Kijk hier voor het cursusaanbod. Kenmerken: praktijkgericht, actieve werkvormen, kleine groepen en een goede afwisseling van theorie en praktijk. Kortom: leerzaam én leuk. Deze cursussen kunnen wij ook incompany verzorgen.

Advies en hulp handhavingsrecht

In de praktijk bestaat vaak discussie over de vraag of een norm is overtreden, wie de overtreder is en of kostenverhaal mogelijk is. De juristen van Vijverberg beschikken over deze kennis en over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het handhavingsrecht. Zij staan overheden bij als het gaat om het opleggen van handhavingsbesluiten en het invorderen van verbeurde dwangsommen of kosten van bestuursdwang. Ook staan zij bedrijven en particulieren bij die zich in die besluiten niet kunnen vinden. Daarbij kunnen onze juristen u vertegenwoordigen in juridische procedures bij de bezwaarschriftencommissie en de bestuursrechter. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Jurist vergunningen en handhaving

Jurist vergunningen en handhaving

Wegens capaciteitsgebrek bestaat binnen de afdeling Vergunningen en Handhaving van een middelgrote gemeente behoefte aan de inzet van een externe jurist. Een jurist van Vijverberg wordt voor een periode van ongeveer acht maanden gedurende enkele…
Openbare orde en handhaving prostitutiebeleid

Openbare orde en handhaving prostitutiebeleid

In verband met het vertrek van een aantal medewerkers, bestaat binnen het Bureau Openbare Orde en Criminaliteitspreventie van een gemeente behoefte aan tijdelijke ondersteuning op het gebied van de openbare orde en handhaving van het…
Handhaving in de praktijk in verband met wijziging organisatie

Handhaving in de praktijk in verband met wijziging organisatie

Een grote gemeente wijzigt de inrichting van het handhavingsproces en verschuift diverse taken en verantwoordelijkheden van de juristen naar de inspecteurs. Om de betekenis van de taakverschuiving onder de aandacht te brengen en de leemte…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media