Planschade

Bestemmingsplannen en andere planologische besluiten kunnen schade veroorzaken. Wanneer de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan wil vaststellen, is het denkbaar dat personen hierdoor schade lijden. In bepaalde gevallen komt die schade (bijvoorbeeld waardevermindering van een huis door verslechterd uitzicht) voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking. Daarvoor dient een vergelijking gemaakt te worden tussen het voorheen geldende bestemmingsplan en het nieuwe bestemmingsplan.

Schadeveroorzakende besluiten

De volgende schadeveroorzakende besluiten kunnen leiden tot een tegemoetkoming in de schade:

  • een bepaling van een bestemmingsplan;
  • een bepaling van een inpassingsplan of een beheerverordening;
  • een bepaling van een wijzigingsplan of een uitwerkingsplan of een andere eis op grond van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening;
  • een omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan etc.;
  • de aanhouding van een besluit omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning.

Voor advies over planschadeverzoeken kunt u bij Vijverberg terecht. Wij brengen graag de mogelijke risico’s voor planschadeverzoeken voor u in kaart. Ook staan wij u bij in bezwaar- en beroepsprocedures. Samen met u zoeken wij naar het best haalbare resultaat.

Normaal maatschappelijk risico en voorzienbaarheid bij planschade

Alleen inkomensderving en vermindering van de waarde van een onroerende zaak komen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking. In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat in ieder geval 2% van het schadebedrag voor eigen rekening komt. Daarom wordt in de wet niet gesproken van vergoeding van de schade, maar van een tegemoetkoming in de schade. Het percentage kan hoger uitvallen, maar moet dan wel gedegen worden gemotiveerd door de gemeente. Bovendien mag de schade - indien de schade voorzienbaar was en bewust het risico van het intreden van de schade voor lief is genomen - (geheel) voor rekening van de aanvrager worden gelaten. Ontstaat hierover een geschil? Wij staan voor u klaar. 

Planschadevergoedingsovereenkomst

De Wro biedt de mogelijkheid om met de initiatiefnemer van een project een planschadevergoedingsovereenkomst te sluiten. Hierdoor vergoedt niet de gemeente de schade die iemand lijdt als gevolg van een bepaald initiatief, maar de initiatiefnemer van het project. Initiatiefnemers van bouwprojecten zijn hier vaak toe bereid. Gemeenten sluiten op grote schaal overeenkomsten met initiatiefnemers die medewerking van de gemeente wensen. Ook in deze fase kunnen onze specialisten u bijstaan.

De wet bepaalt dat de initiatiefnemer belanghebbende is bij een besluit op een verzoek om schadevergoedingen. Dat betekent dat de initiatiefnemer bezwaar kan maken en daarna eventueel beroep kan instellen tegen het toekenningsbesluit, bijvoorbeeld als hij meent dat door de gemeente een te ruimhartige vergoeding is toegekend. Voor bijstand in deze procedure(s) kunt u contact met ons opnemen.

Planschade onder de Omgevingswet

Planschade komt in de Omgevingswet onder de overkoepelende term nadeelcompensatie te vallen. De nieuwe regeling in de Omgevingswet voegt de bestaande compensatie-instrumenten samen. Dit kan nieuwe vraagstukken opleveren voor uw organisatie. Bel (079-3631919) of mail ons voor advies over wat de nieuwe nadeelcompensatieregeling voor uw organisatie betekent.

Advies over planschade

Heeft u juridische expertise nodig bij het beoordelen van planschadeverzoeken? Welke schade dient voor rekening van de aanvrager te blijven? In hoeverre komen inkomensschade, waardevermindering en immateriële schade zoals achteruitgang van woongenot voor tegemoetkoming in aanmerking? Heeft u hulp nodig bij het afsluiten van een planschadevergoedingsovereenkomst? Onze advocaten en adviseurs staan u graag bij en voorzien u van deskundig advies.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

In-company cursus actualiteiten Awb/omgevingsrecht

In-company cursus actualiteiten Awb/omgevingsrecht

Een omgevingsdienst wil voor medewerkers van de Afdelingen Toetsing & Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving de cursus Actualiteiten Awb laten verzorgen. De cursus heeft als doelstelling de cursisten op de hoogte te brengen van de…
Senior jurist bezwaar en beroep omgevingsrecht

Senior jurist bezwaar en beroep omgevingsrecht

Een grote gemeente in de provincie Noord-Holland zoekt extra capaciteit om achterstanden in de behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures bij de afdeling Omgevingsrecht weg te werken. Vijverberg levert twee juristen die aansluiten bij dit team…
Vervanging in verband met zwangerschapsverlof

Vervanging in verband met zwangerschapsverlof

In verband met een zwangerschapsverlof heeft een gemeente behoefte aan een senior jurist omgevingsrecht. Naast het fungeren als vraagbaak voor (complexe) juridische vraagstukken, levert de jurist ook een bijdrage aan het verbeteren van de werkprocessen…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media