Omgevingsplan

Het omgevingsplan is een belangrijk instrument voor gemeenten om de fysieke leefomgeving vorm te geven. De gemeenteraad moet voor het hele grondgebied van de gemeente één omgevingsplan vaststellen waarin regels worden opgenomen voor die fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan bevat een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en andere regels die met het oog daarop nodig zijn. Daarmee wordt aangegeven welke functies die locaties hebben en op welke wijze en onder welke voorwaarden deze functies ter plaatse kunnen worden uitgeoefend. In het omgevingsplan kan een verbod zijn opgenomen om een activiteit te verrichten zonder omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit. 

Omgevingsplanprocedure

De gemeenteraad heeft veel vrijheid bij het bepalen van de inhoud van het omgevingsplan. Voor het vaststellen van een omgevingsplan gelden duidelijke procedures en procedurevoorschriften. Deze voorschriften moeten zo goed mogelijk waarborgen dat er inhoudelijk juiste planologische besluiten tot stand komen.

Een omgevingsplan moet worden voorbereid met de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure. De gemeenteraad moet in het digitale gemeenteblad kennisgeven van zijn voornemen om een omgevingsplan vast te stellen, en daarbij onder meer aangeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding worden betrokken.

Soms is het nodig om een plan-milieueffectrapport of een project-milieueffectrapport te maken. Van het ontwerp-omgevingsplan moet mededeling worden gedaan in het digitale gemeenteblad. Het ontwerp met de bijbehorende stukken ligt zes weken ter inzage. Dit geldt ook voor het milieueffectrapport als dat is opgesteld. Binnen zes weken vanaf het moment van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen, ook over het milieueffectrapport. Zienswijzen kunnen echter geen betrekking hebben op het deel van het omgevingsplan dat zijn grondslag vindt in een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Bij het vaststellen van het omgevingsplan moet de gemeenteraad aangeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken en wat daarvan de resultaten zijn. De gemeenteraad maakt het besluit bekend door het te publiceren in het elektronische gemeenteblad.

Beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Tegen het besluit tot vaststelling van het omgevingsplan (of de wijziging daarvan) kan in eerste en enige aanleg beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Advies nodig over een Omgevingsplan?

Wij adviseren u over alle zaken die met een omgevingsplan verband houden. Ook kunnen wij u bijstaan in beroepsprocedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bel ons voor de mogelijkheden: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

In-company cursus actualiteiten Awb/omgevingsrecht

In-company cursus actualiteiten Awb/omgevingsrecht

Een omgevingsdienst wil voor medewerkers van de Afdelingen Toetsing & Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving de cursus Actualiteiten Awb laten verzorgen. De cursus heeft als doelstelling de cursisten op de hoogte te brengen van de…
Senior jurist bezwaar en beroep omgevingsrecht

Senior jurist bezwaar en beroep omgevingsrecht

Een grote gemeente in de provincie Noord-Holland zoekt extra capaciteit om achterstanden in de behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures bij de afdeling Omgevingsrecht weg te werken. Vijverberg levert twee juristen die aansluiten bij dit team…
Second opinion planregels

Second opinion planregels

Bij een gemeente is na een handhavingsverzoek gebleken dat het geldende bestemmingsplan 120 recreatiewoningen toelaat, terwijl in het voorheen geldende planologische regime stond dat er ter plaatse 180 recreatiewoningen waren toegestaan. Ambtelijk is geoordeeld dat…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media