Bestemmingsplan / Omgevingsplan

Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument voor gemeenten om het ruimtelijk beleid vorm te geven. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht staat dat het verboden is in strijd te handelen met het bestemmingsplan. Wanneer men iets wil bouwen of verbouwen, moet worden nagegaan of dat wel past binnen de regels van het bestemmingsplan. Past dat niet, dan is een omgevingsvergunning nodig om hiervan af te mogen wijken. Bij de beoordeling vormt het bestemmingsplan het toetsingskader. De gemeente kan ook verzocht worden om het bestemmingsplan te wijzigen.

Bestemmingsplanprocedure

De bestemmingsplanwetgever – meestal de gemeenteraad – heeft veel vrijheid bij het bepalen van de inhoud van het bestemmingsplan. Voor het vaststellen van een bestemmingsplan gelden duidelijke procedures en procedurevoorschriften. Deze voorschriften moeten zo goed mogelijk waarborgen dat er inhoudelijk juiste planologische besluiten tot stand komen.

Een bestemmingsplanprocedure kan in drie fases worden verdeeld. In deze procedure kunnen wij (onder meer) het volgende voor u betekenen:

  1. De voorbereiding van de eigenlijke planprocedure. In deze fase vinden de nodige onderzoeken en bestuurlijke vooroverleggen plaats. Wij voeren een juridische toets voor u uit op de onderzoeksrapporten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Ook adviseren wij u over de complexe processen die voorafgaan aan de vaststelling van een bestemmingsplan.
  2. De vaststelling van het plan door de gemeenteraad. Deze fase vangt aan met het ter inzage leggen van het ontwerpplan. Iedereen kan binnen zes weken zijn zienswijze naar voren brengen. Wij adviseren u over de op te stellen nota van zienswijzen. Daarna zal de gemeenteraad het plan officieel vaststellen en eindigt de eigenlijke planprocedure.
  3. De rechtsbeschermingsfase. Tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vijverberg beschikt over gespecialiseerde procesjuristen en advocaten die u in alle stadia van een procedure kunnen bijstaan.

Bestemmingsplan wordt Omgevingsplan

Als de Omgevingswet in werking treedt, wordt het bestemmingsplan vervangen door het omgevingsplan. In het omgevingsplan komen de belangrijkste regels voor de fysieke leefomgeving samen. De verschillende onderdelen, zoals bodem, water en lucht, geluid, geur of externe veiligheid kunnen in het omgevingsplan geregeld worden. In het omgevingsplan kan de gemeenteraad elke activiteit die gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving reguleren. Denk daarbij aan regels die niet zaaks- of plaatsgebonden zijn, zoals bijvoorbeeld regels over het inzamelen van afvalstoffen. Een belangrijke verandering ten opzichte van het bestemmingsplan is dat het omgevingsplan zowel verbods- als gebodsbepalingen kan bevatten. Onze omgevingsrecht advocaten en adviseurs hebben kennis van omgevingsplannen en voeren graag de juridische toets op het omgevingsplan voor u uit. 

Advies nodig over een Bestemmingsplan of Omgevingsplan?

Wij adviseren u over alle zaken die met een bestemmingsplan of omgevingsplan verband houden. Bel ons vrijblijvend voor de mogelijkheden: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

In-company cursus actualiteiten Awb/omgevingsrecht

In-company cursus actualiteiten Awb/omgevingsrecht

Een omgevingsdienst wil voor medewerkers van de Afdelingen Toetsing & Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving de cursus Actualiteiten Awb laten verzorgen. De cursus heeft als doelstelling de cursisten op de hoogte te brengen van de…
Senior jurist bezwaar en beroep omgevingsrecht

Senior jurist bezwaar en beroep omgevingsrecht

Een grote gemeente in de provincie Noord-Holland zoekt extra capaciteit om achterstanden in de behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures bij de afdeling Omgevingsrecht weg te werken. Vijverberg levert twee juristen die aansluiten bij dit team…
Second opinion planregels

Second opinion planregels

Bij een gemeente is na een handhavingsverzoek gebleken dat het geldende bestemmingsplan 120 recreatiewoningen toelaat, terwijl in het voorheen geldende planologische regime stond dat er ter plaatse 180 recreatiewoningen waren toegestaan. Ambtelijk is geoordeeld dat…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media