Anterieure overeenkomst

Voor aangewezen bouwplannen waarvoor een wijziging van het planologische regime vereist is, is de gemeenteraad verplicht om de kosten op de initiatiefnemer te verhalen. Deze kosten staan opgesomd in een kostensoortenlijst in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). De Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft als uitgangspunt dat de gemeenteraad eerst een (vrijwillige) overeenkomst moet proberen te sluiten met de initiatiefnemer over onder andere de kosten. Dit kan in een zogenaamde anterieure overeenkomst.

Wat is een anterieure overeenkomst?

Een anterieure overeenkomst heeft tot doel afspraken vast te leggen tussen de gemeente en een particuliere partij over het ontwikkelen van een bepaald perceel (grondexploitatie). Een anterieure overeenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst, waarin de exploitant zich verplicht tot het betalen van een bijdrage in de kosten die door de gemeente gemaakt moeten worden om de grondexploitatie mogelijk te maken. Dan gaat het bijvoorbeeld over kosten voor de aanleg van wegen of openbare voorzieningen en kosten voor aanpassing van het bestemmingsplan.

Verhouding met het exploitatieplan

Een anterieure overeenkomst wordt gesloten voordat een exploitatieplan is vastgesteld. Indien en zolang geen exploitatieplan is vastgesteld, kunnen de in een exploitatieovereenkomst op te nemen financiële eisen verder gaan dan een (toekomstig) exploitatieplan en de kostensoorten uit het Bro. Zodra een exploitatieplan is vastgesteld, moet bij het sluiten van de overeenkomst rekening worden houden met het exploitatieplan en wordt gesproken over een posterieure overeenkomst. Het moge duidelijk zijn dat de anterieure overeenkomst meer ruimte biedt aan zowel de gemeente als aan de exploitant om maatwerkafspraken te maken.

Ook regelen van bijdragen aan ruimtelijke ontwikkeling mogelijk

Naast kostenverhaal kunnen in een anterieure overeenkomst afspraken worden gemaakt over bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is een bijdrage die de gemeente en de initiatiefnemer op basis van vrijwilligheid afspreken. Het gaat hierbij om een bijdrage aan belangrijke, fysieke, maatschappelijke functies als natuur, waterberging, recreatie, infrastructuur, culturele en maatschappelijke voorzieningen e.d.

Kostenverhaal onder de Omgevingswet

Kostenverhaal onder de Omgevingswet is geregeld in de Aanvullingswet grondeigendom (Awg). De anterieure overeenkomst en de plicht tot kostenverhaal blijven behouden. Anders dan onder het huidige stelsel hoeft de exploitatieopzet niet noodzakelijk aan de voorkant klaar te zijn. Het volstaat om vooraf simpele regels te stellen. Dat geeft gemeenten meer ruimte voor flexibiliteit en maatwerk.

Vragen over anterieure overeenkomsten?

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een anterieure overeenkomst? Hoe zorgt u ervoor dat de exploitatiebijdrage overeengekomen en verzekerd is? Wat is het verschil in omvang van kostenverhaal in de anterieure fase en de exploitatieplanfase? Hoever reikt de contractvrijheid als eenmaal een exploitatieplan is vastgesteld en wat verandert er allemaal onder de Omgevingswet? Bel ons. Wij helpen u graag.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

In-company cursus actualiteiten Awb/omgevingsrecht

In-company cursus actualiteiten Awb/omgevingsrecht

Een omgevingsdienst wil voor medewerkers van de Afdelingen Toetsing & Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving de cursus Actualiteiten Awb laten verzorgen. De cursus heeft als doelstelling de cursisten op de hoogte te brengen van de…
Juridische projectondersteuning vervanging brug

Juridische projectondersteuning vervanging brug

Een brug over de Oude Rijn is aan vervanging toe. De brug is onderdeel van een belangrijke verkeersader en ligt in de nabijheid van woonwijken. Omdat er weerstand wordt verwacht bij het doorlopen van de…
Senior juridisch planologisch medewerker

Senior juridisch planologisch medewerker

Vijverberg levert een senior juridisch-planologisch medewerker die verantwoordelijk is voor het coördineren van vergunningen binnen projecten en voor het proces van het tot stand komen van inpassingsplannen en eventuele m.e.r.-procedures binnen infrastructurele- en gebiedsontwikkelingsprojecten.

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media