Vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst kunnen afspraken tussen werkgever en werknemer worden vastgelegd. Een vaststellingsovereenkomst is de meest gebruikte manier om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Sluit wel een goede vaststellingsovereenkomst af om juridisch gedoe achteraf te voorkomen.

De keuze voor een vaststellingsovereenkomst

De werkgever die een arbeidsovereenkomst wil beëindigen heeft kortweg de volgende mogelijkheden:

  • toestemming voor ontslag vragen aan UWV in geval van ontslag wegens ziekte of ontslag wegens een bedrijfseconomische reden;
  • de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden in alle andere gevallen.

Ontslag via UWV of de kantonrechter is niet nodig als de werknemer schriftelijk instemt met het ontslag of als de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst wordt beëindigd. Het voordeel van een vaststellingsovereenkomst is dat een procedure wordt voorkomen en dat doorgaans wordt afgesproken dat geen procedures worden gestart. Ook is de werkgever niet verplicht een transitievergoeding te betalen, al is dit - afhankelijk van de omstandigheden van het geval - vaak wel een punt waarop de werkgever de werknemer tegemoetkomt. 

Risico’s vaststellingsovereenkomst

Een werknemer gaat over het algemeen alleen akkoord met een vaststellingsovereenkomst als zijn rechten op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW-uitkering) door de werkgever veilig worden gesteld. Om te voorkomen dat UWV vindt dat de werknemer verwijtbaar werkloos is (omdat hij of zij meewerkt aan het ontslag), is het belangrijk dit in de vaststellingsovereenkomst op een juiste manier vast te leggen.

Aandachtspunten bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is vormvrij. Toch verdient het aanbeveling in een vaststellingsovereenkomst gericht op het beëindigen van een dienstverband te overwegen in ieder geval afspraken te maken over de volgende onderwerpen.  

Ontslagdatum

Vermoedelijk dringt de werknemer aan op een einddatum die aansluit op de ingangsdatum van de WW-uitkering. UWV hanteert voorafgaand aan de toekenning van de WW-uitkering namelijk een zogenaamde fictieve opzegtermijn. De fictieve opzegtermijn is gelijk aan de wettelijke opzegtermijn.

Vrijstelling van werkzaamheden

De werkgever kan het wenselijk vinden de werknemer vrij te stellen van werkzaamheden tot de einddatum. In ruil voor deze vrijstelling kan de werkgever verlangen dat de werknemer verlofdagen inzet, zodat bij de eindafrekening geen verlofsaldo wordt uitgekeerd. Daarbij kan in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen dat de werknemer tot de einddatum beschikbaar moet blijven voor vragen in het kader van werkoverdracht.  

Geheimhouding

Heeft de werknemer toegang tot bedrijfsgevoelige informatie? Dan is het belangrijk die te beschermen door middel van een geheimhoudingsbeding in de vaststellingsovereenkomst. Dit beding voorkomt dat bedrijfsgevoelige informatie en informatie ten aanzien van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst aan derden bekend wordt gemaakt.

Eindafrekening

Verder is het verstandig in de vaststellingsovereenkomst een bepaling op te nemen over de eindafrekening. De aanspraken die de werknemer heeft op de ontslagdatum, dienen te worden uitbetaald. Denk hierbij aan salaris, uitbetaling van de vakantietoeslag, niet genoten vakantieverlof en eventuele eindejaars-, bonus- of winstuitkeringen. Om bij de eindafrekening discussies te voorkomen, is het belangrijk om concreet en uitdrukkelijk te beschrijven welke onderdelen onderdeel uitmaken van de eindafrekening en wanneer de bedragen worden uitbetaald.

Bedenktijd werknemer

Na ondertekening heeft de werknemer een wettelijke bedenktijd van twee weken. Door middel van een schriftelijke verklaring kan de werknemer de vaststellingsovereenkomst binnen twee weken na ondertekening ontbinden. Als het recht op bedenktijd niet expliciet in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen, wordt de termijn verlengd tot drie weken.  

Finale kwijting

Finale kwijting betekent dat partijen buiten de afspraken in de vaststellingsovereenkomst geen andere vorderingen meer op elkaar hebben. Het is belangrijk de finale kwijtingsclausule scherp te formuleren zodat het dossier ook definitief kan worden gesloten na ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst.

Advies en hulp bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst

Heeft u hulp of advies nodig over de inhoud van een passende  vaststellingsovereenkomst of bij het opstellen daarvan? De advocaten en adviseurs van Vijverberg helpen u graag. Wij kunnen u ook helpen bij het voeren van onderhandelingen met betrekking tot de beëindiging van het dienstverband met uw werknemer.   

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Mobiliteitsdienstverband als oplossing in vertrekregeling

Mobiliteitsdienstverband als oplossing in vertrekregeling

Als een hoge ambtenaar vastloopt in de functie wil de opdrachtgever komen tot een afscheid, omdat alternatieve oplossingen binnen de organisatie niet voor handen zijn. Een specialist in vertrekregelingen en vaststellingsovereenkomsten van Vijverberg gaat in…
Onderhandelen vaststellingsovereenkomst

Onderhandelen vaststellingsovereenkomst

Een gemeente schakelt Vijverberg in als het overleg tussen de werknemer en de gemeente is vastgelopen: een werknemer heeft na ziekte vrijwillig afstand gedaan van haar functie en zou samen met de gemeente op zoek…
Vertrekregeling vertrouwensbreuk

Vertrekregeling vertrouwensbreuk

Een algemeen directeur verliest het vertrouwen in een van zijn afdelingshoofden, die er naar zijn mening niet in slaagt op het gewenste niveau te presteren. Dat staat de doorontwikkeling van de organisatie in de weg…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media