Wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) door de Eerste Kamer aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 6 oktober het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) aangenomen. Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Als de Ministerraad de wet definitief bekrachtigt, treedt de wet waarschijnlijk op 1 juni 2022 in werking. 

Actieve openbaarmaking van overheidsinformatie staat centraal in de Woo. Dit houdt in dat bestuursorganen uit eigen beweging bepaalde informatie actief openbaar moeten maken.

De regelgeving over openbaarmaking van informatie op verzoek is grotendeels overgenomen uit de Wob.

De Woo verlangt dat een bestuursorgaan een contactfunctionaris aanstelt die burgers kan helpen bij vragen over informatie.

Wilt u op tijd zijn voorbereid op de Woo? Meld u aan voor onze cursus Van Wob naar Woo op 2 december 2021.