Cao Aan de slag

Toepassing in de werkorganisatie

De cao Aan de slag is per 1 juli 2021 van toepassing op werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De cao vervangt dan de bestaande arbeidsvoorwaarden van de medewerkers die verplicht onder de cao vallen. De cao Aan de slag is van toepassing op:

  • werknemers met een positief advies beschut werk;
  • werknemers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen, in het doelgroepenregister banenafspraak zijn opgenomen en met loonkostensubsidie of loondispensatie kunnen werken;
  • werknemers die in dienst zijn bij een (onderdeel van een) gemeente, gemeenschappelijke regeling of andere publieke organisatie die belast is met de uitvoering van de Participatiewet. (Dat is de wet die ervoor moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.) Die organisaties hebben als doel mensen te begeleiden naar een reguliere baan, eventueel via detachering;
  • de situatie dat een werknemer wordt gedetacheerd naar een reguliere werkgever.

Standaard cao

De cao is een standaard cao, dit betekent dat niet in positieve of in negatieve zin mag worden afgeweken van de bepalingen van de cao, tenzij dat in de cao uitdrukkelijk is bepaald.

Overgangsregeling

Voor veel werkgevers betekent dit dat de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers die onder de nieuwe cao Aan de slag gaan vallen, gewijzigd moeten worden. Werkgever zullen zich daarbij redelijk moeten opstellen, de partijen die de cao hebben afgesloten adviseren de werkgevers om een overgangsregeling op te stellen om de nadelige gevolgen voor de werknemers te verzachten.

Wat te doen als de werknemer vasthoudt aan de oude arbeidsvoorwaarden?

In het geval de werknemer weigert om de arbeidsvoorwaarden uit de nieuwe cao Aan de slag te accepteren, zal eerst vastgesteld moeten worden of de werknemer ‘gebonden’ of ongebonden is. Een gebonden werknemer is lid van een van de vakcentrales die partij is bij de cao, een ongebonden werknemer is geen lid van een vakcentrale die partij is bij de cao.

Een gebonden werknemer is direct gebonden aan de cao Aan de slag. Deze cao komt in plaats van eerder overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Een niet gebonden werknemer mag aangeven dat hij zijn oude arbeidsvoorwaarden behoudt. De werkgever moet de cao wel toepassen als hij aangesloten is bij de branchevereniging Cedris of bij de VNG. Als dit een patstelling oplevert tussen werkgever en werknemer zal dit mogelijk door een rechter beslecht kunnen worden.

Vangnetbepaling

De cao bevat een vangnetbepaling. Het doel van dit vangnet is om de mensen uit de doelgroep van deze cao die uitvallen bij een reguliere werkgever snel weer aan het werk te krijgen en te houden. De vangnetbepaling houdt kort gezegd in dat een werknemer die in dienst treedt bij een reguliere werkgever, recht heeft op een terugkeer naar het sociaal werkbedrijf. Voorwaarde is dat hij buiten zijn schuld om binnen 24 maanden wordt ontslagen. Of dat het contract niet wordt verlengd. De termijn van 24 maanden begint te lopen vanaf het moment dat de werknemer in dienst treedt bij een reguliere werkgever. De werknemer moet bij terugkeer nog wel tot de doelgroep van de cao behoren.

Is de ketenregeling van toepassing bij terugkeer? Hoe wordt de werknemer ingeschaald? Is er sprake van opvolgend werkgeverschap? Deze en andere vragen kunnen aan de orde komen. Het verdient dan ook aanbeveling om beleid of een regeling op te stellen waarin de uitgangspunten, (arbeids)voorwaarden en aandachtspunten ten aanzien van de terugkeergarantie worden vastgelegd.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

SW-bedrijf maakt gebruik van Vijverberg als huisadviseur

SW-bedrijf maakt gebruik van Vijverberg als huisadviseur

Bij een SW-bedrijf werken medewerkers die geïndiceerd zijn voor de sociale werkvoorziening. Deze SW-medewerkers werken op basis van een arbeidsovereenkomst en hebben een bijzondere rechtspositie. Vijverberg is deskundig op het terrein van het arbeidsrecht en…
Maatwerktraining rechten en verplichtingen van de SW-medewerker

Maatwerktraining rechten en verplichtingen van de SW-medewerker

Op verzoek van een SW-bedrijf, dat op basis van een gemeenschappelijke regeling de Wet sociale werkvoorziening uitvoert voor 12 gemeenten, heeft Vijverberg een maatwerktraining verzorgd over de rechten en verplichtingen van de SW-medewerker. De beëindiging…
Maatwerktraining rechtspositie SW en rechtspositie gemeenten

Maatwerktraining rechtspositie SW en rechtspositie gemeenten

Een SW-bedrijf heeft behoefte aan een op maat gemaakte training voor de personeelsadviseurs en de medewerkers van de salarisadministratie. De training moet de aanwezige kennis met betrekking tot de SW-rechtspositie en de gemeentelijke rechtspositie (CAR/UWO)…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media