Afhandelen van een Wob-verzoek: berust deze taak waar de stukken berusten?

Bestuursrecht

Wie handelt een Wob-verzoek af als bevoegdheden in mandaat worden uitgeoefend door een Gemeenschappelijke Regeling? Het college dat verantwoordelijk blijft voor de uitgevoerde taken of de GR die is belast met de zorg en het beheer van de archiefbescheiden?

De casus

Een inwoner van de gemeente Albrandswaard dient verschillende Wob-verzoeken in bij zijn gemeente. Een deel van deze Wob-verzoeken heeft betrekking op de wijze van uitvoering van de sociale wetgeving. Een Gemeenschappelijke Regeling waarbij sprake is van een centrumgemeente (de gemeente Ridderkerk) voert deze taken uit namens de gemeente Albrandswaard. De gemeente Albrandswaard stuurt de Wob-verzoeken ter afdoening door aan de gemeente Ridderkerk aangezien deze gemeente op grond van de GR ook belast is met archivering van de stukken van de uitvoeringsorganisatie. In onderstaande uitspraak buigt de Afdeling Bestuursrechtspraak zich (onder meer) over de vraag of deze doorzending terecht is.

Uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak

Op grond van de Wet openbaarheid bestuur moet een verzoek om informatie worden ingediend bij het bestuursorgaan waar de desbetreffende stukken berusten. Zo nodig wordt een verzoek doorgezonden door het bestuursorgaan waar het verzoek is ingediend. De Afdeling overweegt in deze casus (ECLI:NL:RVS:2016:329) dat medewerkers van de gemeente Ridderkerk de bevoegdheden met betrekking tot de sociale regelgeving in mandaat uitvoeren voor de gemeente Albrandswaard. Dit betekent dat het college van Albrandswaard verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van deze taken en dat de stukken worden geacht onder het college te berusten zoals bedoeld in de Wob. De gemeente Albrandswaard had de stukken dus niet mogen doorsturen naar Ridderkerk. De Afdeling betrekt bij haar oordeel dat in de GR geen regeling was opgenomen over de wijze van afdoening van Wob-verzoeken. Uit de archiefregeling die wél in de GR is opgenomen kan niet worden afgeleid dat het de bedoeling is dat de GR de Wob-verzoeken afhandelt.

Tips voor de praktijk

  • Als een Wob-verzoek binnenkomt ten aanzien van taken die in een GR worden uitgevoerd, stuur het verzoek dan niet automatisch door naar de GR.
  • Check in de GR of er een regeling is opgenomen met betrekking tot de afhandeling van Wob-verzoeken.
  • Het feit dat de GR verantwoordelijk is voor de archivering van stukken betekent niet dat de GR ook verantwoordelijk is voor de afdoening van Wob-verzoeken.
  • Leg bij het opstellen of wijzigen van een GR vast wie bevoegd is tot het afhandelen van Wob-verzoeken.

Ontvang onze publicaties

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde publicaties