Nieuwe publicatie | Begrotingspostsubsidies: welke verplichtingen kun je opleggen?

Er is een nieuwe Vijverberg publicatie uit: Begrotingspostsubsidies: welke verplichtingen kun je opleggen?

De Kroondrager (de koning) is de private exploitant van de bos- en natuurterreinen van Kroondomein Het Loo. De minister voor Natuur en Stikstof verleent hem een subsidie op basis van een begrotingspost voor het duurzaam beheer en de instandhouding van het natuurgebied Kroondomein Het Loo. Voor het gedeelte van het natuurterrein dat jaarrond is opengesteld, is daarnaast een recreatietoeslag verstrekt.

De Stichting Faunabescherming start een procedure waarover het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep oordeelt. Eén van de vragen die het CBB beantwoordt is of de minister ook voor het deel van Het Loo dat niet jaarrond is opengesteld een openstellingsverplichting had moeten opleggen. De vraag is interessant omdat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wat betreft het opleggen van verplichtingen onderscheid maakt tussen subsidies die op grond van een wettelijk voorschrift worden verleend en andere subsidies zoals begrotingspostsubsidies (buitenwettelijke subsidies). Lees in onze publicatie het antwoord op de vraag.

Naar de publicatie >