Voorstel tot wijziging Wet open overheid

Op 29 juni 2020 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een advies uitgebracht over het voorstel waarmee de Wet open overheid (Woo) wordt gewijzigd. De Wet open overheid (Woo) moet de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen en heeft als doel een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Dit wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Overheidsorganen en private partijen hebben echter zorgen over de uitvoerbaarheid van de Woo. De voorgestelde wijzigingen in het wetsvoorstel beogen tegemoet te komen aan een aantal van deze bezwaren en de uitvoeringskosten van de Woo te beperken. De Afdeling advisering spreekt daar haar waardering voor uit, maar geeft ook aan dat de voorgestelde wijzigingen wel tot gevolg hebben dat het openbaarmakingsregime van de Woo complexer wordt.

Anders dan in de Wob nu het geval is, probeert de Woo een uitputtende opsomming te geven van  documenten die openbaar moeten worden gemaakt. Deze opsomming is in de loop van de behandeling van het voorstel echter steeds verder gespecificeerd en daarmee fijnmaziger geworden. De vraag welke documenten onder de verplichte actieve openbaarmaking gaan vallen, is daarmee moeilijk te beantwoorden. De Raad van State adviseert daarom deze keuze nader te bezien en aan te passen. Daarbij adviseert de Raad tevens om een doorlopende toelichtende tekst te maken, want voor de toepassing van de Woo door bestuursorganen is een goede en leesbare toelichting van groot belang.

Voorgesteld wordt om in een ministeriële regeling nader te gaan te bepalen dat bepaalde documenten (nog) niet onder de actieve openbaarmakingsplicht vallen. Een indicatie onder welke voorwaarden dat is toegestaan, ontbreekt echter. De Raad meent dat een dergelijke afwijking niet bij de Minister thuis hoort, maar geregeld zou moeten worden in een Algemene Maatregel van Bestuur.

Meer weten? Volg onze cursussen openbaarheid van bestuur.