Wnra - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en flexibele arbeidsrelaties

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren komen alle ambtenaren, met enkele uitzonderingen, onder de werking van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek te vallen. Wat betekent dat voor de flexibele arbeidsrelaties bij de overheid?

Aanstelling voor bepaalde en onbepaalde tijd: overgang van rechtswege

Voor (het merendeel van) de ambtenaren geldt dat op het moment dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt, de eenzijdige ambtelijke aanstelling vanzelf omgezet wordt in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek. ‘Van rechtswege’ zoals dat heet. Alle individuele afspraken die tussen de overheidswerkgever en de ambtenaar zijn gemaakt blijven dus van kracht. Voor beide partijen is wel van belang die afspraken (denk aan beloning, omvang werktijd, aard van het dienstverband, toepasselijke rechtspositieregeling/cao) van tevoren in kaart te brengen. Daarbij moet beoordeeld worden of deze afspraken geen strijd opleveren met regels van dwingend recht zoals die gelden onder het BW.

Hoe dan ook, de overgang van rechtswege geldt zowel voor een tijdelijk als vast dienstverband:

  • Een medewerker die op het moment van inwerktingtreding een aanstelling voor onbepaalde tijd heeft, krijgt automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Een medewerker die op het moment van overgang een aanstelling voor bepaalde tijd heeft, krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en voor de resterende duur die was afgesproken. Bijvoorbeeld: heeft iemand een aanstelling die nog drie maanden duurt, dan krijgt die werknemer een arbeidsovereenkomst die nog drie maanden duurt.

Aanbod arbeidsovereenkomst nieuw personeel

Na inwerkingtreding van de wet krijgt het personeel dat gaat werken voor de overheid niet meer een aanstellingsbesluit van de overheidswerkgever om bepaalde werkzaamheden te verrichten, maar wel het aanbod te komen werken  in de vorm van een arbeidsovereenkomst tussen overheidswerkgever en overheidswerknemer. Zijn zij het over dat aanbod eens, dan zetten beide partijen een handtekening onder de arbeidsovereenkomst.

Aanstellingsgronden

Nu staat in een aanstellingsbesluit vaak een reden vermeld waarom voor een aanstelling voor bepaalde tijd gekozen wordt. Soms is het zelfs verplicht op grond van de geldende rechtspositie de reden te vermelden in het besluit. Na de normalisering kunnen werkgever en werknemer in de arbeidsovereenkomst afspreken dat iemand een contract krijgt voor een bepaald project, voor een beperkte duur. Die arbeidsovereenkomst eindigt dan weer volgens de regels van de Wet werk en zekerheid na afloop van die werkzaamheden. De overheidswerkgever moet dan wel de regels die volgens de Wet werk en zekerheid gelden (bijvoorbeeld in sommige gevallen aanzeggen van het eindigen) in acht nemen.

Proeftijd

De aanstelling bij wijze van proef, die op grond van sommige rechtspositieregelingen 24 maanden kan duren, komt te vervallen. Daarvoor komt in de plaats de mogelijkheid een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan. In die arbeidsovereenkomst kan een proeftijdbeding worden opgenomen, zoals staat in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Let op: bij een arbeidsovereenkomst korter dan zes maanden is geen proeftijd mogelijk.

Andere flexibele arbeidsrelaties

Ten aanzien van andere flexibele arbeidsrelaties voor de overheid heeft de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren geen gevolgen. De overheidswerkgever die tijdelijk iemand zoekt voor een project of ter vervanging van een zieke medewerker, van wie na afloop van dat tijdelijke werk eenvoudig afscheid genomen kan worden kan dat straks natuurlijk ook op basis van een arbeidsovereenkomst. Het aantal opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten en de tijd waarbinnen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten maximaal mogen worden aangegaan is beperkt zoals dat ook geldt bij ambtenaren met een aanstelling. Maar voor het inzetten van uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollmedewerkers en zzp’ers blijven dezelfde regels gelden, zoals die nu gelden. Voor het inschakelen van zzp’ers gelden de eisen van de Wet DBA onverkort.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media