Woo - Wet open overheid

Op 19 april 2016 is de Wet open overheid door de Tweede Kamer aangenomen. Als de wet ook door de Eerste Kamer komt, zal de Wet open overheid de Wob vervangen.  

Doel van de Wet open overheid

De Wet open overheid beoogt overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. Het voorstel verankert de toegang tot publieke informatie en het hergebruik van die informatie als rechten van burgers. Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het verplicht stellen van openbaarmaking uit eigen beweging van bepaalde categorieën informatie. Overheidsorganen moeten een online beschikbaar register gaan bijhouden van de documenten en datasets waarover zij beschikken. De eisen om bepaalde informatie in documenten onleesbaar te mogen maken, zijn strenger.

Grotere reikwijdte

De Wet open overheid vergroot de reikwijdte van de wet. De Wob is alleen van toepassing op bestuursorganen. De Wet open overheid breidt de reikwijdte uit met de Kamers en de Verenigde vergadering der Staten-Generaal, de Raad van State uitgezonderd de Afdeling bestuursrechtspraak, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de substituut-ombudsmannen, de gemeentelijke en provinciale ombudsmannen en besturen van koepelorganisaties van openbare lichamen (VNG, IPO, UvW). Voor wat betreft de semipublieke sector wordt het mogelijk om op maat de openbaarheid te verruimen.

Wet open overheid: moeilijker om informatie te weigeren

Met de invoering van de Wet open overheid zoals die nu door de Tweede Kamer is aangenomen, wordt het voor bestuursorganen minder gemakkelijk om een informatieverzoek te weigeren. Een voorbeeld betreft de zogenaamde “persoonlijke beleidsopvattingen”. Als het gaat om persoonlijke beleidsopvattingen moeten verzoekers inzicht kunnen krijgen in feiten, de overwogen voor- en nadelen, de kansen en risico’s en de overwogen alternatieven. Dat kan als ambtenaren deze scheiden van hun eigen opvattingen. Dit houdt dus in dat stukken met overwegingen van ambtenaren of externe adviseurs straks ook voor openbaarmaking in aanmerking komen als deze als alternatief zijn voorgesteld en zijn meegewogen bij de uiteindelijke beslissing.  

Voor het vergemakkelijken van Wob-verzoeken moeten bestuursorganen een via internet raadpleegbaar informatieregister bij gaan houden. In dat register wordt geregistreerd wat het bestuursorgaan volgens de Archiefwet moet bewaren (inkomende en uitgaande post, de belangrijkste interne stukken).

In de voorgestelde Wet open overheid wordt ook de koppeling met de Wet dwangsom losgelaten. Als er niet tijdig op een verzoek tot openbaarmaking is beslist, hoeft het bestuursorgaan niet meer op grond van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht een dwangsom uit te keren. Wel kan er beroep bij de bestuursrechter worden ingesteld wegens niet tijdig beslissen. De rechter kan dan het bestuursorgaan verplichten alsnog een besluit te nemen binnen een bepaalde termijn, op straffe van een dwangsom. Vijverberg volgt de ontwikkelingen van de behandeling van de Wet open overheid op de voet en publiceert daarover op deze website.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Incompany cursus Wet openbaarheid van bestuur

Incompany cursus Wet openbaarheid van bestuur voor gemeente Amstelveen

Een ervaren adviseur van Vijverberg verzorgt voor de gemeente Amstelveen een incompany cursus over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Tijdens deze cursus behandelt hij de basis van de Wob. Daarna volgt een verdieping aan…
Incompany cursus Wet openbaarheid van bestuur voor gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Incompany cursus Wet openbaarheid van bestuur voor gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Een jurist van Vijverberg verzorgt voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een incompany cursus over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Tijdens deze cursus behandelt hij eerst de basis van de Wob. Daarna volgt een verdieping aan…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media