De Landelijke Regeling aanspraken na Dienstongevallen is er!

In het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV) is besloten tot vaststelling van de Landelijke Regeling aanspraken na Dienstongevallen (LRD). De LRD is een nieuwe regeling die zorgt voor landelijke uniformiteit. 

Aanleiding

Op grond van hoofdstuk 7 (algemeen) en hoofdstuk 19 (brandweervrijwilligers) van de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s is de werkgever verplicht een verzekering af te sluiten voor het personeel. Die verzekering komt tot uitkering in geval van medische kosten, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden. Omdat de ongevallenverzekeringen onvoldoende dekking bieden en sprake is van een verharding van de verzekeringsmarkt, heeft het LOAV besloten een landelijke regeling op te stellen voor dienstongevallen. Eerder werd al het Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s (ERVRS) opgericht. Met die oprichting en de vaststelling van de LRD wordt ervoor gezorgd dat de werkgever aanspreekpunt is voor verzoeken tot erkenning van dienstongevallen en dat de afhandelingstermijnen korter zijn.

Nu de LRD is vastgesteld komen de veiligheidsregio’s tot één set van aanspraken bij dienstongevallen. Daarnaast wordt er collectief één ongevallenverzekering ingekocht en een waarborgfonds opgericht. 

Wat is een dienstongeval?

De LRD hanteert het begrip ‘dienstongeval’ uit de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s als uitgangspunt. Er moet een verband zijn tussen het opgelopen letsel en het werk of de bijzondere werkomstandigheden. In de bijlage bij de regeling is een toetsingskader dienstongeval opgenomen. Dat toetsingskader geeft handvatten voor de beoordeling of sprake is van een dienstongeval. Zo is daarin bijvoorbeeld bepaald dat als het ongeval plaatsvindt tijdens de opkomst of uitruk, in de regel sprake zal zijn van een dienstongeval. Zo zijn er ook handvatten voor opleiden, keuringen, sport, reizen en alledaagse handelingen. 

Wie is betrokkene?

Betrokkene volgens de LRD is iemand die is aangesteld bij de veiligheidsregio. Maar ook iemand zonder aanstelling bij een Veiligheidsregio die een dienstongeval overkomt tijdens het uitvoeren van de met de veiligheidsregio overeengekomen werkzaamheden, wordt als betrokkene gezien. Het gaat dan bijvoorbeeld om: een instructeur, docent, figurant, externe piketfunctionaris, ondersteuner of ingehuurde medewerker, iemand die meeloopt in de 24-uursdienst, een stagiaire of gedetacheerde. De scope van betrokkenen is dus relatief groot.

Hoe hoog is de uitkering?

Als een medewerker tijdelijk arbeidsongeschikt raakt heeft hij recht op een uitkering ter compensatie van loon- of inkomensschade (daggeld) totdat de toestand van de medewerker gestabiliseerd is. Dat is het geval als hij volledig genezen is of verder herstel niet waarschijnlijk is. Het daggeld hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. Voor de brandweervrijwilliger geldt dat de loonkosten en re-integratiekosten aan de hoofdwerkgever worden vergoed. Extra kosten, zoals thuiszorg of kinderopvang, worden vergoed tot maximaal € 10.000. Niet alleen de reiskosten van de betrokkene worden vergoed, maar ook bloed- en aanverwanten krijgen reiskosten vergoed tot maximaal 100 kilometer. Tot slot is er een vergoeding voor (para)medische kosten.

Als blijkt dat de medewerker niet of niet volledig is genezen, dan is sprake van blijvende arbeidsongeschiktheid. De medewerker ontvangt dan een uitkering van € 250.000 bruto. Bij gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid is de uitkering pro rata. 
Een uitkering van 150.000 bruto is aan de orde als de medewerker overlijdt door een dienstongeval.

De medewerker heeft wel enkele verplichtingen. Zo is hij verplicht melding te doen van omstandigheden waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat die de kans op het krijgen van een ongeval vergroten. Ook moet de medewerker zo snel mogelijk melding doen van het ontstaan van letsel of arbeidsongeschiktheid die kan worden aangemerkt als een dienstongeval. Verder moet hij meewerken aan medische behandeling zolang dat zinvol is en meewerken aan de afhandeling van de melding conform de regeling. 

De volledige regeling is hier te raadplegen. Onze specialisten van Vijverberg Advocaten & Adviseurs staan voor u klaar om u te helpen bij eventuele vragen. Natuurlijk komt deze regeling ook in de cursus Actualiteiten veiligheidsregio’s aan bod.