Welke wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht staan ons in 2024 te wachten?

Nu 2024 langzaam maar zeker dichterbij komt, wijzen wij u graag op de arbeidsrechtelijke wijzigingen die vanaf 1 januari 2024 gelden. Ook staan we in dit bericht stil bij de wijzigingen die later in 2024 worden verwacht.

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Met deze wet, die ingaat op 1 januari 2024, gaat voor elke werknemer hetzelfde minimumuurloon gelden. Het minimumloon wordt vanaf dat moment gebaseerd op een dienstverband van 36 uur per week. Daarnaast stijgt het minimumuurloon met 3,75%, namelijk tot € 13,27 per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Met ingang van 1 januari 2024 stijgt de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,21 per kilometer naar € 0,23 per kilometer.

Aanpak schijnzelfstandigheid zzp’ers

Op 6 oktober 2023 is de opvolger van de Wet DBA, namelijk de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden, in internetconsultatie gebracht. In het kort is de bedoeling van dit wetsvoorstel een bijdrage aan herstel van de balans tussen werken met of als zelfstandige(n) enerzijds en werken met of als werknemer anderzijds. Daarvoor is noodzakelijk duidelijk af te bakenen wanneer sprake is van werken als zelfstandige en wanneer van werken als werknemer. Wat nieuw is, is dat indicaties wijzend op zzp-schap (meer) gaan meewegen bij de kwalificatievraag.

Dit wetsvoorstel is onderdeel van het arbeidsmarktpakket dat minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in april 2023 heeft gepresenteerd.

Wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon bij tien werknemers

Bij de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel dat werkgevers met minimaal 10 werknemers ertoe verplicht het personeel toegang te bieden tot een vertrouwenspersoon. De datum van inwerkingtreding, mocht dit aan de orde komen, is vooralsnog niet bekend.

Wetsvoorstel gelijke beloning mannen en vrouwen

Op dit moment ligt bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel op basis waarvan werkgevers worden verplicht om aan te tonen dat voor gelijk werk, gelijk loon wordt betaald. Ook voor dit wetsvoorstel geldt dat de datum van eventuele inwerkingtreding vooralsnog onbekend is.

Hervorming concurrentiebeding

Op 2 juni 2023 maakte het kabinet bekend dat het de regelgeving omtrent het concurrentiebeding door middel van een wetswijziging wil aanscherpen en hervormen, onder meer om doorstroom op de arbeidsmarkt makkelijker te maken. Het wetsvoorstel moet nog worden opgesteld en vervolgens naar de Eerste Kamer en Tweede Kamer. De datum van eventuele inwerkingtreding is daarom ook voor dit wetsvoorstel vooralsnog onbekend.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande wijzigingen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.