Hoe kan uw organisatie omgaan met 'veelschrijvers'?

Vele bestuursorganen kennen het verschijnsel: burgers die vele aanvragen, verzoeken, klachten, bezwaren of andere correspondentie sturen naar de organisatie. Het gaat soms om wel tientallen brieven per week, hier kan met recht over ‘veelschrijvers’ worden gesproken. Kan het bestuursorgaan hier paal en perk aan stellen?

De casus

Het bestuursorgaan ontvangt op wekelijkse basis brieven van een burger. Daarin wordt soms een verzoek om openbaarmaking van documenten gedaan, soms een inzageverzoek op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of een bezwaar of klacht ingediend. Regelmatig is sprake van een combinatie. Het bestuursorgaan is hier erg veel tijd en geld aan kwijt. Het heeft er alle schijn van dat deze burger handelt uit rancune richting het bestuursorgaan. Vijverberg wordt regelmatig benaderd met de vraag wat hieraan kan worden gedaan.

Misbruik van recht

Door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) jurisprudentie ontwikkeld over misbruik van recht. Dat mag niet al te snel worden vastgesteld. Van misbruik van recht is bijvoorbeeld sprake als verzoeken duidelijk alleen zijn gericht op het innen van dwangsommen en/of proceskostenvergoedingen. Of bij verzoeken waaruit blijkt dat die zijn ingegeven uit rancune jegens een bestuursorgaan of om een bestuursorgaan te frustreren. Als het bestuursorgaan dat hard kan maken, kan een verzoek buiten behandeling worden gesteld wegens misbruik van recht.

Herhaald verzoek

Als het bestuursorgaan al eerder heeft besloten op een aanvraag en er komt een herhaalde aanvraag binnen, dan kan worden volstaan met een verwijzing naar de eerdere beslissing. Alleen als er nieuwe feiten en omstandigheden zijn, die ten tijde van de beslissing nog niet bekend waren, moet het bestuursorgaan opnieuw naar de aanvraag kijken.

Op brieven met een herhaling van klachten of meldingen hoeft volgens de Nationale Ombudsman niet te worden gereageerd als er lang over hetzelfde onderwerp is gediscussieerd en er van de zijde van het bestuursorgaan geen nieuwe inzichten meer zijn te verwachten en de burger geen nieuwe feiten en omstandigheden aanvoert. Ook op brieven die slechts een belediging aan het adres van het bestuursorgaan inhouden, hoeft niet te worden gereageerd.

Een ‘veelschrijver’ kan niet bij voorbaat buitenspel worden gezet. Bij iedere nieuwe brief zal moeten beoordeeld of sprake is van misbruik van recht of van een herhaald verzoek.

Contact

Wenst uw organisatie advies of bijstand over het omgaan met ‘veelschrijvers’? Neemt u dan vooral contact met ons op. Dat kan via ons contactformulier of telefonisch via 070 – 363 1919.