Onderhandelaarsakkoord bereikt over de nieuwe cao SW

Op 17 mei 2021 hebben de VNG, de FNV en de CNV een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao Sociale Werkvoorziening (SW). Leden kunnen op korte termijn stemmen over het onderhandelaarsakkoord. Als de cao na de ledenraadpleging definitief wordt, dan zal deze gaan gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. De cao-partijen zijn – in het kort – de volgende afspraken overeengekomen:

Loonafspraken

De cao-partijen hebben afgesproken om door te gaan met de in de cao 2015-2018 gemaakte afspraken over de loonontwikkeling conform de LPO-systematiek. Dit betekent dat ook de komende vijf jaren de lonen dus conform de LPO-systematiek worden verhoogd.

Seniorenregelingen ter bevordering van duurzame inzetbaarheid    

De cao-partijen hebben de mogelijkheden onderzocht om werknemers vóór de AOW-gerechtigde leeftijd te laten stoppen met werken, de ‘Eerder stoppen met werken’-regeling. Werknemers kunnen maximaal twee jaar vóór de AOW-leeftijd op eigen verzoek op non-actief gesteld worden. Gebruikmaken van de regeling is, conform de huidige wet- en regelgeving, mogelijk tot en met 31-12-2025.

Voor de periode dat de ‘Eerder stoppen met werken’-regeling is afgesproken, komen partijen tevens een aanvullende seniorenregeling voor werknemers van 64 jaar en ouder overeen, die als volgt luidt:

‘De werktijd per week van de werknemer van 64 jaar en ouder, die een ononderbroken diensttijd heeft van ten minste vijf jaren die direct vooraf gaat aan de ingangsdatum van de vermindering van de werktijd, waarbij een onderbreking van twee maanden of minder niet als een onderbreking wordt aangemerkt, wordt, tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet, op zijn verzoek met 2/5 deel teruggebracht, gemiddeld over 26 weken, met behoud van de formele arbeidsduur onder doorbetaling van 92,5 % van het loon.'

Tot drie maanden vóór 31 december 2025 kan de werknemer een beroep doen op de 64-jarigen regeling.

Pensioen

De pensioenpremie voor de periode van 2021-2025 is vastgesteld op 23,8% van de pensioengrondslag.

Het kopen van vakantie-uren     

Het wordt voor werknemers mogelijk om jaarlijks vakantie-uren te kopen. De werknemer mag jaarlijks maximaal extra vakantie-uren kopen ter hoogte van zijn formele arbeidsduur per week.

Verplichte verlofdagen    

Het aantal dagen dat de werkgever in overleg met de ondernemingsraad jaarlijks als verplicht verlof kan aanwijzen wordt verlaagd (van tien naar acht dagen). De werkgever kan deze acht dagen per kalenderjaar maximaal verdelen over twee aaneengesloten perioden. Hierdoor kunnen werknemers twee verlofdagen meer naar eigen inzicht opnemen.

De hoogte van de gratificatie/overlijdensuitkering    

De hoogte van het loon waarop een gratificatie bij 25 of 40 jaar dienstverband of een overlijdensuitkering wordt gebaseerd, wordt in tweede ziektejaar gebaseerd op het overeengekomen loon (100%) in plaats van het gekorte loon (70%).

Tot slot wordt nog een aantal technische wijzigingen doorgevoerd in de cao-tekst.
De nieuwe cao SW zal een aantal wijzigingen met zich brengen voor uw organisatie. Wij kunnen ons voorstellen dat deze wijzigen leiden tot vragen bij u. Heeft u vragen? Neem contact op met Vijverberg Advocaten & Adviseurs via 079-3631929 of via het contactformulier.