Werkgevers opgelet: Xella-uitspraak niet onverkort van toepassing

Hoe dient de transitievergoeding te worden berekend bij beëindiging van een slapend dienstverband? In de Xella-uitspraak overwoog de Hoge Raad dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap is gehouden in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van een transitievergoeding. Daarbij hoeft de transitievergoeding niet meer te bedragen dan verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid de arbeidsovereenkomst zou kunnen beëindigen.

Volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant gaat deze beperking in de hoogte van de transitievergoeding niet op als een slapend dienstverband op andere wijze dan met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. De werkgever die in deze uitspraak het slapend dienstverband had opgezegd na toestemming van UWV, moest daardoor een hogere transitievergoeding betalen dan hij op grond van de Xella-uitspraak had verwacht.