mr. Martijn Hofkes

mr. Martijn Hofkes

Ik ben gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ambtenarenrecht en adviseer onder meer gemeenten over rechtspositionele aangelegenheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontslagtrajecten, rechtspositionele regelingen en het onderhandelen met ambtenaren over vertrekregelingen. Daarnaast treed ik op als gemachtigd procesjurist voor overheidsinstellingen in bezwaar- en beroepszaken.

Hierbij overleg ik met het bevoegd gezag over de aanpak, stel ik verweerschriften op en vertegenwoordig ik het bevoegd gezag tijdens de zitting bij de bezwarencommissie of de rechtbank. Verder verzorg ik trainingen op het gebied van ambtelijke rechtspositieregelingen.

Loopbaan

Na het behalen van mijn meestertitel Nederlands recht (staats- en bestuursrecht) aan de Rijksuniversiteit Leiden ben ik gaan werken bij het Centrum Arbeidsverhoudingen waar ik als adviseur diverse Awb-commissies op het gebied van personele aangelegenheden adviseerde. Daarnaast ondersteunde ik als secretaris diverse reorganisaties op verschillende departementen en de sector politie. Als secretaris van de Bedrijfscommissie voor de Overheid deed ik kennis en ervaring op met vraagstukken op het gebied van medezeggenschap.

Juridisch adviseur