Akkoord nieuwe CAO Rijk ondertekend

De vakbonden en werkgever Rijk hebben op 24 april 2024 hun handtekeningen gezet onder het akkoord over de CAO Rijk 2024-2025. De nieuwe cao gaat gelden van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025.

In het akkoord zijn samengevat de volgende afspraken vastgelegd:

 1. Met ingang van 1 juli 2024 worden de salarisbedragen met 8,5% verhoogd en vervolgens met € 50 bruto. 
 2. Met ingang van 1 juli 2024 wordt het IKB-budget verhoogd naar 16,5% van het salaris.
 3. Met ingang van 1 januari 2025 wordt het gedeeltelijke vloerbedrag gewijzigd in een maandelijks minimaal IKB-budget van € 440 bruto bij een volledige arbeidsduur.
 4. Werknemers ontvangen de volgende bruto bedragen bij een volledig dienstverband (en anders naar rato): 
  • als zij op 1 mei 2024 een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden hebben: € 1.200;
  • als zij op 1 november 2024 een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden hebben: € 800; en
  • als zij op 1 juli 2025 een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden hebben: € 350. 
 5. Per 1 januari 2025 wordt het aflossen van een studieschuld toegevoegd als IKB-doel. Jaarlijks kunnen werknemers maximaal € 2000 uit hun IKB-budget inzetten voor de aflossing van hun studieschuld. 
 6. Werkgevers moeten oog hebben voor krapte op de arbeidsmarkt, sociale veiligheid op de werkvloer en klachten bij overgang en menstruatie.   
 7. Mbo-werknemers met een BBL-opleiding, die geen functie binnen het Functiegebouw Rijk vervullen, vallen onder salarisschaal 3. Hbo-werknemers met een duale opleiding (LAP) vallen in dat geval onder salarisschaal 5.
 8. Werknemers krijgen voor woon-werkverkeer een kilometervergoeding van € 0,07 voor het reisgedeelte naar het openbaar vervoer, mits de afstand daarvan minstens één kilometer bedraagt.
 9. Werknemers die met de eigen fiets een dienstreis maken, krijgen met ingang van 1 oktober 2024 een kilometervergoeding van € 0,21.
 10. Partijen onderzoeken gedurende de looptijd van de cao of het mogelijk is een vergoeding toe te kennen voor eventuele kosten die werknemers moeten maken voor bewaakte fietsenstalling en een deelfiets. 
 11. De leasefietsregeling wordt per 1 januari 2025 Rijksbreed voortgezet.
 12. Met ingang van 1 januari 2025 wordt de periode waarin tijdens zorgverlof het maandloon volledig wordt doorbetaald, verlengd van maximaal twee naar vier weken per periode van twaalf maanden.  
 13. Om in aanmerking te komen voor de afbouwtoelage roosterafspraken geldt niet langer dat het bedrag waarmee de toelage is verlaagd tenminste 3% van het salaris moet omvatten.
 14. Woordvoerders krijgen vanaf augustus 2024 met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2024 een toelage ter compensatie voor het uitvoeren van hun taken buiten de tijden van hun arbeidspatroon. 
 15. Paragraaf 2.1 (vast of tijdelijk dienstverband) wordt tekstueel aangepast, omdat de huidige formulering in de praktijk iets te strak bleek.  
 16. Werknemers die op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd uit dienst gaan en kort hierna recht hadden gehad op een jubileumuitkering, hebben met ingang van 1 januari 2025 recht op een gedeeltelijke jubileumuitkering.
 17. De voorzieningen uit de per 1 januari 2020 vervallen regelingen Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VUBZK) en de Regeling vergoedingen bij uitzending deskundigen voor korte duur naar het Caribisch deel van het Koninkrijk (KU) worden in de cao opgenomen met als ingangsdatum 1 januari 2025.
 18. Bij verhuizing op verzoek van de werkgever of vanwege het VWNW-beleid wordt een verhuiskostenvergoeding voor inrichtingskosten en dubbele woonlasten toegekend.
 19. Er wordt een model studieovereenkomst met studiekostenbeding opgenomen dat werkgevers verplicht moeten gaan gebruiken. 
 20. De hogere vergoeding voor het voeren van een procedure door klokkenluiders die benadeling ervaren, die als pilot in paragraaf 13.2 van de cao is opgenomen, wordt structureel in de cao opgenomen. 
 21. Met ingang van 1 januari 2025 worden de afspraken rondom vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen aangepast. Versobering is niet aan de orde. Vooruitlopend hierop wordt per 1 juli 2024 een vereenvoudigde voorziening opgenomen.

Verder hebben partijen afgesproken dat gedurende de looptijd van de cao wordt gekeken naar de garantietoelage roosterdiensten voor werknemers die tijdelijk hun roostertoelage verliezen, eerder geconstateerde omissies in de cao-teksten en problemen die hieruit voortvloeien bij toepassing in de praktijk, het nieuwe FUWA Rijk, verdere verduurzaming van het Rijk en de onbedoelde arbeidsvoorwaardelijke effecten die uit de roosterafspraken kunnen voortvloeien die in de cao 2022-2024 zijn vastgelegd.