Onderhandelingen CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s 2024 begonnen!

De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) en de vakbonden (FNV, CNV, Ambtenarencentrum en PDO) hebben hun inzet voor vernieuwing van de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s gedeeld. Beide partijen hopen hiermee een akkoord te bereiken in mei 2024. Binnen de sector Veiligheidsregio’s gaat het om brandweer, medewerkers van het Veiligheidsbureau en facilitair bedrijf, GGD’s en in sommige gevallen ook Veilig Thuis.

Looptijd en salaris

Werkgevers willen tot een akkoord komen met een looptijd van tenminste vijftien maanden en stellen een structurele loonsverhoging van 4% voor, inclusief gelijkluidende afspraken voor de vrijwilligersvergoedingen. De vakbonden zetten in op een looptijd van één jaar en stellen een verhoging van het salaris van eerst € 100,- en daarna 8% voor. 

Werkgevers stellen voor de 0,8 procentpunt van het IKB op te nemen in de pensioengrondslag. Daartegenover stellen de vakbonden dat alle IKB-bronnen pensioengevend moeten zijn en geen enkele salarisschaal lager mag zijn dan € 16,- per uur. Daarnaast moet er volgens de vakbonden een extra beloning komen voor medewerkers die aan het einde van hun schaal zitten.

Arbeidsmarkt

In de inzet van werkgevers wordt ingegaan op de grote concurrentie en krapte op de arbeidsmarkt. Om medewerkers aan te trekken en te behouden stellen de werkgevers voor om te komen tot een landelijke minimum stagevergoeding, de ketenregeling te verlengen van 24 naar 36 maanden en de meldingsplicht van een 40-urige werkweek aan de medezeggenschap te laten vervallen. Ook moet het mogelijk worden om een extra periodiek toe te kennen, worden de functioneringstoelage en arbeidsmarkttoelage verhoogd, maar daar tegenover moet de opzegtermijn bij ziekte van dertien naar zes weken gaan.

Verlof

De vakbonden doen aanvullende voorstellen met betrekking tot (bijzonder) verlof. Het aanvullend geboorteverlof zou vanaf 1 januari 2024 recht moeten geven op volledige doorbetaling van het salaris gedurende de vijf weken verlof. Voor rouwverlof worden vijf dagen doorbetaald en worden maatwerkafspraken gemaakt in de periode van stervensbegeleiding en afscheid en de periode van verwerking van het verlies. Voor vrouwen met klachten rondom menstruatie, overgang en postmenopauze moet aandacht zijn en worden maatwerkafspraken gemaakt.

Bij veel veiligheidsregio’s is 5 mei aangewezen als lokale feestdag. Volgens de vakbonden moet 5 mei als feestdag worden opgenomen in de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s. Daarnaast zien de vakbonden graag een uitbreiding van het verlofsparen van viermaal tot vijfmaal de aanstellingsduur per week.

Vervroegd uittreden en duurzame inzetbaarheid

Vanaf 1 januari 2024 zijn de Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) en de regeling ontheffing nachtdiensten gerealiseerd. Volgens de vakbonden is in de RVU opgenomen dat een medewerker minimaal veertig jaar moet hebben gewerkt bij de overheid. Medewerkers die pas op latere leeftijd instromen als ambtenaar, maar wel lang als vrijwilliger hebben gediend, vallen hier nu niet onder. Daarom stellen de vakbonden voor dit te wijzigen in “minimaal veertig jaar heeft gewerkt”.

Daarnaast moet volgens de vakbonden een Persoonlijk Levensfase Budget worden ingevoerd, dat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verhoogt door hen de mogelijkheid te geven uren op te nemen als hun levensfase daar om vraagt.

Volgens de werkgevers is een paritaire werkgroep bezig met het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Zij wensen de verdere ontwikkelingen af te wachten.

Toelagen en vergoedingen

Werkgevers wensen het arbeidsvoorwaardenakkoord 2023, waarin een afspraak is gemaakt over een minimumregeling voor reiskosten woon-werkverkeer en dienstreizen ongeacht vervoermiddel, te continueren en onderzoek te doen naar maatregelen om duurzame alternatieven te stimuleren. De reiskostenvergoeding zou volgens de vakbonden geen beperkingen moeten inhouden, zoals een maximaal aantal kilometers, en ter hoogte van de maximale fiscale vrijstelling per kilometer (€ 0,23) moeten zijn. Ook moet de thuiswerkvergoeding stijgen tot € 3,35 per thuiswerkdag. 

De toelage onregelmatige dienst (TOD) is gemaximeerd tot salarisschaal 6. Dit staat voor een aantal groepen medewerkers, waaronder die van de meldkamer, niet in verhouding tot de belasting die het werken in onregelmatige dienst met zich mee brengt. Het voorstel van de vakbonden is om de TOD te verhogen tot het maximum van salarisschaal 8.

Medewerkers ontvangen jaarlijks een tegemoetkoming in de zorgkosten, maar de bedragen hiervoor zijn lang geleden vastgesteld en nooit aangepast. Daarom zouden de vergoedingen volgens de vakbonden € 200,- en € 350,- (voor lage salarisschalen) netto per jaar moeten worden en moet afgesproken worden deze jaarlijks te indexeren.

Overig

Vanwege de langere levensverwachting wensen werkgevers een gesprek met de vakbonden op te starten met als leidend principe ‘langer doorwerken moet lonen’. Daarnaast stellen de werkgevers een aantal technische wijzigingen voor.

De vakbonden stellen in hun inzet meer aanvullende voorwaarden:

  • Een toolbox voor personeels-, opleidings-, training- en oefenbeleid. Ook moet het mogelijk zijn om werkervaring om te zetten in certificaten of diploma’s en moeten er richtlijnen komen voor het faciliteren van opleidingen;
  • Afspraken over het promoten van het vakbondslidmaatschap binnen de veiligheidsregio’s, zoals een ‘maand van de vakbond’;
  • Vaststelling van de werkgeversbijdrage in 2024 en indexatie in 2025;
  • Doorlichten van de werkzaamheden binnen de veiligheidsregio op risico’s voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers. Er moeten afspraken komen over RI&E en er moet een gezondheidsmonitor worden geïntroduceerd.
  • Een “FLEX & BOOST-regeling” om in 2024 te onderzoeken. Deze regeling geeft de mogelijkheid om zelf een arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen, passend bij de individuele behoefte en situatie van de medewerker.

Wij houden de ontwikkelingen over de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s goed in de gaten. Kijk ook eens naar ons cursusaanbod voor veiligheidsregio’s!