SER-advies: een nieuw verlofstelsel

Steeds meer werkgevers maken gebruik van het zelf inrichten van allerlei specifieke verlofregelingen. SER-kroonlid Nicolette van Gestel ziet dit niet als probleem, maar is wel van mening dat de wettelijke basis op orde dient te zijn. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft middels een advies aan het nieuwe kabinet laten weten dat het tijd is voor een nieuw verlofstelsel, waarbij de huidige verlofregelingen worden gebundeld en ondergebracht in een nieuwe “Wet maatschappelijk verlof”. 

Aanleiding

Verschillende demografische en sociale ontwikkelingen zorgen voor een toenemende diversiteit van huishoudens en een grotere behoefte aan een verlofstelsel dat het mogelijk maakt arbeid en (mantel)zorg beter te kunnen combineren. Het adviesorgaan, bestaande uit werknemers, werkgevers en onafhankelijke deskundigen, is van mening dat de huidige regelingen te complex zijn. Het voorstel is om de huidige verlofregelingen onder te verdelen in drie categorieën: zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijk verlof. 

Naast de drie categorieën adviseert de SER ook om het huidige verlof te vereenvoudigen en meer balans in de financiering te brengen.

De drie pijlers voor verlof

Onder ‘zorg voor kinderen’ vallen het zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, ouderschapsverlof en adoptie- en pleegzorgverlof. Door het samenbrengen van deze verlofsoorten wordt de uitvoering voor de werkgevers eenvoudiger en wordt het geheel aan verlof voor de werknemers overzichtelijker.

Onder ‘zorg voor naasten’ vallen de huidige regelingen voor kortdurend en langdurend zorgverlof en verlof voor mantelzorg. Door de vergrijzing zullen steeds meer werknemers te maken gaan krijgen met mantelzorgtaken. Daarom is de SER van mening dat mantelzorg beter moet worden gefaciliteerd. Het advies luidt dan ook om deze verlofregelingen samen te brengen onder één verlofrecht.  

Naast dit verlofrecht moet er volgens Van Gestel een structurele oplossing komen voor mensen die langere tijd mantelzorg verlenen. Hiermee moet worden voorkomen dat werknemers zich ziek moeten melden of vakantiedagen moeten opnemen. 

Onder de pijler ‘persoonlijk verlof’, kunnen verlofbehoeften via maatwerk worden geregeld. Werknemers krijgen hierdoor de mogelijkheid om werk te combineren met bijvoorbeeld leren en/of zorgen. Onder dit type verlof heeft de werkgever de vrijheid zelf specifieke verlofregelingen onder te brengen, welke gelden binnen de eigen organisatie. 

Conclusie

De voorgestelde regeling sluit aan bij het middellangetermijnadvies van de SER, waarin is opgenomen dat er behoefte is aan een meer gestroomlijnde verlofregeling. Tevens is met de voorgestelde regeling rekening gehouden met de komst van eventuele toekomstige verlofvormen en de groeiende behoefte aan maatwerk en flexibiliteit. 

De SER hoopt dat het advies wordt overgenomen door het demissionaire kabinet. De nieuwe regeling zou voor eenieder een vooruitgang betekenen. 

Mochten er ontwikkelingen zijn naar aanleiding van dit advies dan zullen wij hierover publiceren.