Principeakkoord cao's Gemeenten en SGO

Op 13 november 2023 hebben werkgeversorganisaties VNG en WSGO en de vakbonden FNV, CNV en CMHF een principeakkoord bereikt voor de nieuwe cao Gemeenten en de cao SGO. De looptijd van de nieuwe cao’s is volgens het akkoord 15 maanden (1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025).

Afspraken uit het akkoord

In het principeakkoord zijn onder meer de volgende afspraken opgenomen:

  1. Een loonstijging van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024.
  2. Eén extra bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025.
  3. Waar mogelijk moet de externe inhuur worden beperkt. Om dit te bereiken wordt in de cao’s onder meer opgenomen dat payrolling vanaf 1 januari 2028 niet meer mogelijk is. Bestaande contracten kunnen worden uitgediend, maar niet verlengd.  
  4. Het volledige IKB wordt pensioengevend. De 0,8% uit artikel 4.2 lid 1, onderdeel d (voormalige verlofdagen) wordt overgeheveld naar onderdeel b (voormalige eindejaarsuitkering). Artikel 4.2 lid 1, onderdeel d komt daarmee te vervallen. Dit betekent dat de samenstelling van het IKB als volgt wordt: 8% (vakantiegeld), 7,55% (eindejaarsuitkering) en 1,5% (levensloop).
  5. Het aantal dienstjaren dat een werknemer in dienst moet zijn bij een bij ABP aangesloten werkgever voordat hij gebruik kan maken van de RVU-regeling, wordt verlaagd. Momenteel is in artikel 2.11 opgenomen dat de werknemer 43 dienstjaren moet hebben. In de nieuwe cao’s wordt dit 41 jaar.
  6. Iedere werkgever moet een beleidsplan vitaliteit hebben. Hierin moet in ieder geval zijn opgenomen dat een periodieke peiling naar de werkdruk plaatsvindt en zo nodig welke maatregelen tegen de werkdruk worden genomen. 
  7. De opzegtermijn voor de werknemer wordt twee maanden in plaats van één. Ook voor de werkgever geldt straks een opzegtermijn van twee maanden in plaats van één bij een arbeidsovereenkomst die korter dan vijf jaar heeft geduurd.

Het volledige overzicht van het principeakkoord vindt u hier.

Momenteel raadplegen de onderhandelingspartijen hun achterban. De besturen van de WSGO en de VNG besluiten 13 december 2023 of de werkgevers het akkoord bekrachtigen.