Raad van State doet twee belangrijke uitspraken over coffeeshops

Woensdag 13 september heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken gedaan over coffeeshops. In de eerste zaak oordeelt de Afdeling dat bezwaar en beroep mogelijk is tegen gedoogverklaringen voor coffeeshops. De Afdeling vindt dat een dergelijke verklaring met een besluit gelijk kan worden gesteld. Zowel coffeeshophouders als derden (die het niet eens zijn met de exploitatie van de coffeeshop) kunnen dus voortaan bestuursrechtelijke rechtsmiddelen tegen gedoogverklaringen voor coffeeshops aanwenden.

In de tweede zaak oordeelt de Afdeling dat exploitatievergunningen voor coffeeshops voor bepaalde tijd kunnen worden verleend, omdat dit in het belang van de openbare orde is en om het woon- en leefklimaat te beschermen. Volgens de Afdeling is daarmee sprake van een dwingende reden van algemeen belang. In dit concrete geval oordeelt de Afdeling bovendien dat de beperking van de duur evenredig en geschikt is om het doel te bereiken dat daarmee is gediend.