Wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht in 2023

Nu het nieuwe jaar is ingeluid, staan wij stil bij de arbeidsrechtelijke wijzigingen die zijn ingegaan. Wij bespreken kort de belangrijkste wijzigingen die met ingang van 1 januari 2023 gelden en een aantal wijzigingen die in het verschiet liggen voor later dit jaar.

Verhoging minimumloon

Per 1 januari 2023 stijgen de wettelijke minimumlonen met 10,15%. Deze verhoging is grotendeels gelegen in de uitzonderlijk hoge inflatie en daarnaast in de indexatie die halfjaarlijks plaatsvindt.

Verhoging maximum transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag is in 2023 gemaximeerd op € 89.000,-. Dit betreft een stijging ten opzichte van de maximum transitievergoeding van € 86.000,- in 2022. Indien het jaarsalaris hoger is dan dit maximum bedraagt de transitievergoeding maximaal eenmaal het jaarsalaris. 

Verhoging onbelaste thuiswerk- en reisvergoeding

De maximale onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt van € 2,- naar € 2,15 per dag waarop thuis wordt gewerkt. In 2022 bedroeg de maximale onbelaste reiskostenvergoeding € 0,19,- per kilometer. Deze is per 1 januari 2023 verhoogd tot € 0,21,- per kilometer.

Verhoging WNT-bezoldigingsmaxima

Voor topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector is voor de bezoldiging een maximum vastgelegd. Het algemene bezoldigingsmaximum is voor 2023 gesteld op € 223.000,-. In 2022 bedroeg dit een maximum van € 216.000,-. 

Gewijzigde uitkeringsbedragen

Van een aantal uitkeringen wordt het bedrag met ingang van 2023 eveneens verhoogd, omdat deze uitkeringen aan het (verhoogde) wettelijk minimumloon zijn gekoppeld. Dit betreft de WW, WIA, WAO, Ziektewet, AOW, Toeslagenwet, Participatiewet, IOA en IOAZ. 

Stijging AOW-leeftijd

Per 1 januari 2023 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden. Met deze wijziging wordt de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden.

Naast de bovenstaande veranderingen in het arbeidsrecht, die met name verhogingen betreffen, worden in 2023 de volgende veranderingen verwacht:

Wetsvoorstel leidend maken advies bedrijfsarts in geval van RIV-toets

Deze wijziging wordt in de tweede helft van 2023 verwacht en zal inhouden dat de Wet WIA en de Wet ZW wijzigen, met als doel het (medisch) advies van de bedrijfsarts leidend te maken in het kader van de toets op de mogelijke re-integratie-inspanningen bij langdurig zieke werknemers door het UWV. Dit betreft de zogeheten RIV-toets. Voor werkgevers moet dit leiden tot meer zekerheid over de loondoorbetaling in geval van ziekte. 

Wet werken waar je wilt

Deze wet zal begin dit jaar worden behandeld in de Eerste Kamer en regelt voor de werknemer een grotere mogelijkheid tot thuiswerken. In deze wet is geen recht op thuiswerken opgenomen, maar wel een toets die inhoudt dat een redelijk verzoek tot thuiswerken door de werknemer in beginsel door de werkgever dient te worden ingewilligd, tenzij dit in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd wegens zwaarwegende belangen die zich hiertegen verzetten.

Wet bescherming klokkenluiders

Het wetsvoorstel voor de Wet bescherming klokkenluiders is eind 2022 door de Tweede Kamer aangenomen en voorziet in de implementatie van de EU-Klokkenluidersrichtlijn. De wet leidt onder meer tot afschaffing van de interne meldplicht, nietigheid van zwijgbedingen en de wijzigingen van de definitie ‘betrokken derde’, waardoor meer mensen hieronder (kunnen) vallen.

Wij denken graag met u mee over eventuele vragen naar aanleiding van de bovenstaande veranderingen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.