Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur treedt in werking

Let op! Over ongeveer 3 weken is het zover en treedt de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur in werking. Deze wet wijzigt onder meer de Gemeentewet, Provinciewet en Waterschapswet.

Wij zetten de wijzigingen kort voor u op een rij:

  1. Decentrale politieke ambtsdragers moeten nevenfuncties terstond en ook elektronisch openbaar maken.
  2. Het kunnen overleggen van een VOG wordt een benoembaarheidsvereiste voor wethouders, gedeputeerden en leden van het dagelijks bestuur van een waterschap.
  3. De (informatie)positie van de commissaris van de Koning wordt versterkt om zijn adviserende en bemiddelende rol bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen of als de bestuurlijke integriteit in het geding is goed uit te kunnen voeren.
  4. De regels over stemonthouding in geval van belangenverstrengeling worden verduidelijkt: naast onthouding van stemming wordt ook onthouding van beraadslagingen opgenomen.
  5. De onverenigbare betrekkingen voor volksvertegenwoordigers worden verduidelijkt.
  6. Er komt één geheimhoudingshoofdstuk ter vervanging van de aparte bepalingen per bestuursorgaan, waarin de geheimhoudingsprocedure wordt verduidelijkt en aangescherpt.

De laatste aanpassing treedt op 1 april 2023 pas in werking. Bestuursorganen doen er verstandig aan om de Gedragscode voor de decentrale politieke ambtsdragers tijdig aan te passen aan deze wetswijzigingen. Hulp nodig? Neem contact met ons op!