Raad van State schrapt bouwvrijstelling in nieuwe stikstofuitspraak

De generieke bouwvrijstelling ter beoordeling van de gevolgen van bouwactiviteiten op stikstofgevoelige habitattypen zoals bedoeld in artikel 2.9a van de Wet natuurbescherming jo. artikel 2.5 van het Besluit Stikstofreductie en Natuurverbetering is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de zogenaamde Porthos-zaak vernietigd.

Volgens de Afdeling is de bouwvrijstelling in strijd met Europees natuurbeschermingsrecht, specifiek de Habitatrichtlijn. De bouwvrijstelling, die sinds juli vorig jaar aan de Wet natuurbescherming is toegevoegd, mag  dus niet meer worden gebruikt. Projecten die eerder konden worden vergund door middel van een simpele voortoets omdat de stikstofemissie voortkomend uit dat project zich slechts in de aanlegfase concentreerde (of zelfs vergunningsvrij omdat intern kon worden gesaldeerd), kunnen nu alleen nog worden vergund als uit een zogeheten passende beoordeling blijkt dat significante negatieve effecten voor Natura 2000-gebieden zijn uitgesloten.