Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt: belangrijke wijzigingen

Op 5 juli 2022 is de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt verschenen. Hierin is onder meer de aanpak van de arbeidsmarkt beschreven en wordt een wetgevingsherziening in 2023 aangekondigd.

In de brief wordt beschreven welke koers de regering heeft ingezet richting een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Er wordt ingegaan op stappen die genomen worden om werkenden meer zekerheid te geven binnen wendbare ondernemingen. Ook staan in de brief stappen en maatregelen die moeten zorgen voor een gelijker speelveld tussen werknemers en zelfstandigen en de vraag wanneer er gewerkt wordt als werknemer of zelfstandige. Hieronder enkele belangrijke wijzigingen uitgelicht.

Highlights uit de Hoofdlijnenbrief

  • Oproepcontracten in de huidige vorm zullen niet langer toegestaan zijn. De enige uitzondering hierop wordt gemaakt voor scholieren en studenten. De nuluren en min-maxcontracten zoals we die nu kennen, zullen worden vervangen door een basiscontract;
  • Uitzendperiodes worden beperkt tot drie jaar en werknemers die direct werken bij de inlener krijgen recht op ten minste gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden;
  • Opeenvolgende tijdelijke contracten worden tegengegaan door de pauze in de keten te schrappen. Er komt waarschijnlijk wel een aparte regeling voor seizoenswerk;
  • Er komen maatregelen om duurzame arbeidsovereenkomsten aantrekkelijker te maken;
  • Er komen afspraken rondom deeltijd-WW. Het idee achter de regeling is dat werkgevers op die manier de mogelijkheid krijgen om werknemers tijdelijk minder te laten werken. Voor de uren dat er minder gewerkt wordt, kan gebruik gemaakt worden van de deeltijd-WW uitkering. De uitkering zorgt ervoor dat werkgevers die tijdelijk minder werk hebben niet de volledige loonkosten zelf hoeven te dragen, en daardoor geen personeel hoeven te ontslaan. Tegelijkertijd zorgt de deeltijd-WW ervoor dat werknemers geen of slechts beperkt inkomensverlies hebben, en hun baan kunnen behouden.
  • De zwaarte bij re-integratie in het tweede ziektejaar zal in principe komen te liggen bij re-integratie bij een andere werkgever.
  • Het werken met zelfstandigen zal toekomstbestendiger worden gemaakt door in te zetten op een gelijker speelveld voor contractvormen met betrekking tot de sociale zekerheid en fiscaliteit. Zo komt er een AOV voor zelfstandigen en eventueel een verplicht pensioen. Ook zal het begrip ‘gezag’ zal worden aangepast om meer duidelijkheid te geven over de vraag wanneer gewerkt wordt als werknemer of als zelfstandige. Daarbij zal een rechtsvermoeden worden gehanteerd, hetgeen inhoudt dat de werkgever het bewijs moet leveren dat geen sprake is van een dienstverband. Tot slot zal het toezicht en handhaving op schijnzelfstandigheid worden verbeterd.

De verschenen Hoofdlijnenbrief heeft het stof doen opwaaien in Arbeidsrechtland. Wij houden de ontwikkelingen voor u nauwgezet in de gaten.