De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking (Wbtr). Deze wet verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Hiermee wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zoals deze zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de regels omtrent toezicht, tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid, meervoudig stemrecht, belet en ontstentenis en ontslag van bestuurders en commissarissen. Deze wijzigingen zullen ertoe leiden dat bij veel organisaties de statuten moeten worden gewijzigd. Welke gevolgen de Wbtr heeft en wat in de statuten moet worden aangepast, hangt af van hoe het bestuur en toezicht op het bestuur binnen een organisatie is vormgegeven en wat hierover in de huidige statuten staat.

De huidige statuten hoeven niet vóór 1 juli 2021 te worden gewijzigd. Bij een eerstvolgende statutenwijziging moeten de statuten in overeenstemming worden gebracht met de Wbtr. Een uitzondering hierop zijn de regels omtrent het meervoudig stemrecht. Ten aanzien van het meervoudig stemrecht geldt dat de statuten op dit onderdeel binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wbtr moeten worden gewijzigd. Is dit niet tijdig gebeurd, dan gaat de wet boven de eigen statuten.

Door de statuten tijdig te wijzigen, wordt voorkomen dat wordt vergeten de statuten aan te passen of dat op een later moment verwarring ontstaat. Wij raden u dan ook aan de huidige statuten alvast door te nemen en waar nodig te zorgen dat deze in lijn worden gebracht met de Wbtr. Wij adviseren u graag over de wijze hoe u dit het beste kunt doen.