NOW 3 is van start gegaan

Vanaf 1 oktober is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) verlengd. De NOW 2 is namelijk na 30 september afgelopen en COVID-19 is nog steeds onder ons. De NOW dient twee doelen; enerzijds het ondersteunen van bedrijven die dat tijdens de crisis nodig hebben, anderzijds het bieden van de mogelijkheid tot voorbereiding op de nieuwe economische situatie. Werkgelegenheid moet immers zo veel mogelijk worden behouden, terwijl het kabinet onderkent dat niet álle werkgelegenheid kan worden behouden.

De NOW 3 is ingegaan op 1 oktober 2020 en kan naar verwachting met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 16 november 2020. De NOW 3 kent drie tijdvakken van elk drie maanden, en loopt daarmee tot 1 juli 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Om in aanmerking te komen dient de werkgever in het eerste tijdvak een (verwacht) omzetverlies te hebben van ten minste 20%. Vanaf het tweede tijdvak wordt dat 30%. Bekijk de precieze voorwaarden waaraan werkgevers moeten voldoen. Deelname aan de NOW 3-regeling staat ook open voor werkgevers die eerder niet hebben deelgenomen aan een NOW-regeling.

De tegemoetkoming in de loonkosten die de werkgever kan ontvangen, wordt afgebouwd. Per 1 oktober bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%, in het tweede tijdvak 70% en in het derde tijdvak 60%. Omdat het kabinet werkgevers met langdurig omzetverlies de ruimte wil bieden om een deel van de loonsom te laten dalen zonder verlaging van de subsidie geldt er een vrijstellingspercentage. Dit is 10% in het eerste tijdvak, 15% in het tweede tijdvak en 20% in het derde tijdvak. De korting die in de NOW 2 wordt toegepast bij bedrijfseconomische ontslagen wordt in de NOW 3 losgelaten. De werkgever die een NOW 3 subsidie aanvraagt, is verplicht om zich in te spannen met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden. In de eerste twee tijdvakken zal het maximaal te vergoeden loon per werknemer twee maal het dagloon zijn (=€9.538,- per maand), in het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar eenmaal het dagloon.