Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud vervangt afgeschafte Werktijdverkorting

Vanaf 17 maart 2020 18:45 uur is de regeling Werktijdverkorting (WTV) afgeschaft. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt de WTV. De NOW beoogt dat meer werkgevers sneller een financiële tegemoetkoming in hun loonkosten ontvangen.

Afschaffing en intrekking WTV
De afschaffing van de WTV ligt in het gegeven dat door de uitbraak van het Coronavirus de afgelopen weken een groot beroep gedaan is op de regeling werktijdverkorting. Gebleken is dat de WTV niet passend blijkt vanwege de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak en het kabinet meer werkgevers financieel tegemoet wil komen.

De regeling werktijdverkorting is op 17 maart ingetrokken en kan niet meer worden aangevraagd. Indien werkverkorting al is toegekend dan blijft die toegekende werkverkorting van kracht. Aangevraagde, maar nog niet behandelde (WTV-) vergunningen zullen worden behandeld als aanvragen onder de NOW. Dat betekent dat geen nieuwe aanvragen hoeven te worden ingediend. Wel zal het UWV nadere informatie bij werkgevers opvragen.

NOW: wat zijn de voorwaarden en hoe te handelen?
Werkgevers die vanaf 1 maart 2020 ten minste 20% omzetverlies verwachten, kunnen voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. Werkgevers blijven verplicht 100% van het salaris aan hun werknemers door te betalen. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonsom is afhankelijk van het verlies aan omzet.

Na de aanvraag, ontvangt de werkgever een voorschot van in elk geval 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld hoeveel het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Hierdoor kunnen bedrijven hun werknemers, ook de werknemers met een flexibel contract zoals bijvoorbeeld oproepkrachten, blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de tegemoetkomingsperiode. Onder nader te bepalen voorwaarden kan ook een accountantsverklaring vereist zijn.

Indien achteraf blijkt dat het voorschot te ruim of te weinig is geweest, kan een nabetaling of terugvordering plaatsvinden.

De NOW voorziet voorts in de mogelijkheid van verlening. De periode van drie maanden kan eenmalig voor dezelfde duur verlengd worden. Op basis van de huidige verstrekte informatie is het mogelijk dat de voorwaarden voor de verlenging anders zijn dan de voorwaarden die van toepassing waren op de initieel toegekende tegemoetkoming.

NOW vs. WTV
Het belangrijkste verschil met de WTV is dat de NOW ook ziet op een tegemoetkoming in de loonkosten voor flexcontracten, dat is in de regeling werktijdverkorting niet het geval. De tegemoetkoming op basis van de NOW gaat niet ten koste van opgebouwde WW-rechten van de werknemers en het loon van werknemers wordt volledig doorbetaald. Tot slot is geen voorwaarde van de NOW dat de betrokken werknemers stoppen met werken of thuisblijven.

In actie?
De NOW kan momenteel nog niet worden aangevraagd. Aangegeven is dat dit op korte termijn mogelijk is. Ongeacht de datum van indiening van de aanvraag, kan omzetverlies vanaf 1 maart 2020 voor tegemoetkoming in aanmerking komen.

Heeft u hierover vragen, of doen zich andere arbeidsrechtelijke vragen in relatie tot het Coronavirus zich binnen uw organisatie op? Vijverberg Advocaten & Adviseurs heeft een Corona helpdesk en staat klaar om u te helpen!