Wijziging vaststellingsbesluiten subsidie niet mogelijk

In de uitspraak van 11 december 2019 (ECLI:NL:CRVB:2019:4006) oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat het zorgkantoor niet bevoegd was om de vaststellingsbesluiten met betrekking tot verleende subsidie ten nadele van de ontvanger te wijzigen.

Wat was er aan de hand?
Mevrouw X ontvangt in de jaren 2011 t/m 2014 een persoonsgebonden budget op grond van de Regeling subsidies AWBZ (Rsa). Dit persoonsgebonden budget wordt (anders dan bij de Wet maatschappelijke ondersteuning) aangemerkt als subsidie zodat de subsidietitel van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.

Jaarlijks neemt het zorgkantoor een besluit tot vaststelling van de subsidie over het afgesloten jaar. Eind 2015 krijgt het zorgkantoor een melding van de boekhouder van mevrouw X dat bepaalde zorg niet daadwerkelijk geleverd is. Op grond hiervan besluit het zorgkantoor tot wijziging van de vaststellingsbesluiten op grond van artikel 4:49, eerste lid Algemene wet bestuursrecht en tot terugvordering van het ten onrechte betaalde bedrag. Aan dit besluit wordt ten grondslag gelegd dat sprake was van een fictieve pgb-administratie en dat onduidelijk is in hoeverre de verantwoorde zorg daadwerkelijk is geleverd.

Zitting Centrale Raad van Beroep
Tijdens de zitting bij de Centrale Raad van Beroep licht het zorgkantoor toe dat de wijziging van de vaststellingsbesluiten op een aantal bevindingen berust. Zo waren er naast girale betalingen ook contante betalingen gedaan, een bedrag van € 10.000,- was niet aan zorg besteed, er misten declaraties, urenoverzichten en zorgoverzichten en de verantwoordingsformulieren strookten niet met gedane betalingen.

De Centrale Raad van Beroep stelt zich echter op het standpunt dat het zorgkantoor al van deze bevindingen op de hoogte had kunnen zijn als het vóór het nemen van de vaststellingsbesluiten nadere stukken had opgevraagd zoals zorgovereenkomsten, declaraties en betaalbewijzen. Het risico dat pas ná het nemen van de vaststellingsbesluiten uit de niet eerder opgevraagde stukken blijkt dat de subsidie (het pgb) niet of onjuist is besteed, ligt daarmee bij het zorgkantoor! De Centrale Raad van Beroep concludeert dat er geen wettelijke grondslag is voor de wijziging van de vaststellingsbesluiten en dus ook geen grond tot terugvordering.

Meer weten over de mogelijkheden om subsidiebeschikking te wijzigen of om subsidie terug te vorderen?  In onze basiscursus Subsidierecht op 19 maart 2020 komt het allemaal aan de orde!