Verandering rechtspositie politieke ambtsdragers in 2019

Onkostenvergoeding

Burgemeesters, wethouders, raads- en commissieleden ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging en vaste onkostenvergoeding. De bedragen worden met ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd waardoor de hoogte per die datum verandert. Zie voor de gewijzigde bedragen de circulaire 2019 over de vergoedingen voor de politieke ambtsdragers.

Rechtspositiebesluit

Per 1 januari 2019 treedt het integrale rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke ambtsdragers in werking. Alle voormalige, voor de verschillende politieke ambten van de decentrale bestuursorganen, geldende rechtspositiebesluiten worden gebundeld in één rechtspositiebesluit. Er is nu één pakket aan arbeidsvoorwaarden dat voor de verschillende groepen ambtsdragers eenvormig, transparant, uitlegbaar en zo eenvoudig mogelijk in de uitvoering is.

Zo is voor alle burgemeester, wethouders en raadsleden het volgende ingevoerd:
- een uniforme regeling voor de vergoeding van reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en dienstreizen;
- de mogelijkheid een voorziening te verstrekken in plaats van een financiële vergoeding voor een WIA-voorziening voor een structurele functionele beperking;
- informatie- en communicatievoorzieningen worden verstrekt voor de duur van het ambt;
- een grondslag voor de inkoop van bedrijfskundige zorg;
- een nadere omschrijving van het begrip beroepsvereniging.

Er zijn een aantal specifieke aanspraken geïntroduceerd of gewijzigd die alleen gelden voor de burgemeester, voor alleen de wethouder of voor alleen de raadsleden. Alle nieuw ingevoerde aanspraken en wijzigingen zijn te lezen in de circulaire over de introductie van het rechtspositiebesluit.

Weten wat deze wijzigingen voor uw organisatie betekenen? Neem contact met ons op via ons contactformulier of via 079 – 363 19 19