Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding zieke werknemers aangenomen

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers compensatie toekent voor bepaalde transitievergoedingen bij langdurige ziekte. Deze compensatie zal met terugwerkende kracht gelden tot 1 juli 2015. De regeling treedt naar verwachting op 1 april 2020 in werking.

Ontslaggrond

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is geen transitievergoeding verschuldigd. Indien er toch een vergoeding wordt betaald kan de werkgever in die gevallen ook recht hebben op compensatie.

Wat betekent de wijziging?

Werkgevers worden gecompenseerd voor een transitievergoeding bij ontslag van een arbeidsongeschikte werknemer. Dat geldt zowel voor werknemers die twee jaar ziek zijn geweest als voor werknemers die na een tijdelijk contract ziek uit dienst gaan en een transitievergoeding krijgen.

Te verstrekken gegevens

Voor de werkgever is het van belang voldoende gegevens te bewaren om een aanvraag voor de compensatie in te kunnen dienen. Uit het wetsvoorstel blijkt dat de werkgever bij de aanvraag in ieder geval onderstaande gegevens dient te verstrekken:
 

  • de arbeidsovereenkomst met betreffende werknemer;
  • documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze documenten kunnen zijn: de toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden of de vaststellingsovereenkomst die ziet op het met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd na toestemming van het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de ziekteperiode en de naam van de behandeld bedrijfsarts;
  • loonstroken met daarop vermeld het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon. Het betreft de loonstroken over de gehele ziekteperiode;
  • de gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Alle uitgangspunten voor de compensatie van de transitievergoeding zijn via deze link terug te vinden.

Publicatie

Binnenkort publiceren wij een publicatie naar aanleiding van het Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding zieke werknemers. Wilt u als eerste op de hoogte zijn? Meld u dan voor onze publicaties via deze link.

Bron: Kamerstuknr. 34 699, Bijlage. 34 699