Geen halvering Centrale Raad van Beroep formule door: Paul Vriezen

Op 29 juni jl. heeft de Rechtbank Gelderland (zittingsplaats Arnhem) de secretaris/algemeen directeur van waterschap Vallei en Veluwe (topfunctionaris) een CRvB-formule aan ontslaguitkering toegekend in plaats van de transitievergoeding die sinds 1 januari 2017 in de arbeidsvoorwaardenregeling van de waterschappen (SAW) is opgenomen.

Die transitievergoeding werd bij het ontslag op andere gronden toegekend en kwam uit op bijna € 140.000,- bruto. Fors bedrag, maar op grond van die SAW heeft iemand die ontslagen wordt wegens een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie geen bovenwettelijke uitkeringsrechten. In dit geval is sprake van een overwegend aandeel van het bestuur in het ontstaan en voortbestaan van de onwerkbare situatie.

De rechtbank verwijt ook nadrukkelijk dat betrokkene geen verbeterkans is gegeven. De rechtbank past vervolgens de CRvB-formule toe: bruto maandsalaris (inclusief vakantietoeslag) x aantal dienstjaren x 1 (verwijtbaarheidsfactor).

Normaal gesproken wordt het aantal dienstjaren gedeeld door 2, maar omdat er geen bovenwettelijke uitkeringen meer zijn (dat was de reden om te halveren volgens de Centrale Raad) laat de rechtbank die matiging weg. Op deze ontslagvergoeding (hoogte van deze ontslagvergoeding is nog onbekend.) wordt wel de transitievergoeding in mindering gebracht. In de WNT ligt geen begrenzing in dit geval, want de rechter bepaalt de ontslagvergoeding.