Subsidieverlening door stichting, geen wettelijke grondslag door: Annet van Soest

De Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) kan geen subsidies verlenen. Die conclusie trekt de Rechtbank Oost-Brabant in haar uitspraak van 30 mei 2018 (ECLI:NL:RBOBR:2018:2592).

SCE verleende op grond van een door haar vastgestelde Subsidieregeling, aan de openbare bibliotheek Eindhoven een subsidie van ruim 12,5 miljoen euro voor de periode 2017 – 2020. Dat was minder dan aangevraagd en daarom ontstond een geschil. De rechtbank overweegt dat SCE geen subsidies kan verlenen, omdat daarvoor een wettelijke grondslag vereist is en SCE niet de bevoegdheid heeft wettelijke voorschriften vast te stellen. De Subsidieregeling die SCE heeft vastgesteld kon daarom niet de wettelijke grondslag voor de subsidie zijn.

De rechtbank gaat er blijkbaar wel vanuit dat SCE bestuursorgaan is: het verklaart het beroep gegrond en vernietigt het bestreden besluit. Zou SCE geen bestuursorgaan zijn, dan zou er geen sprake zijn van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht dat vernietigd kan worden. Op grond waarvan de rechtbank concludeert dat SCE een bestuursorgaan is, komt niet aan de orde in de uitspraak.

Wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de lijn doortrekt, dan lijkt dat het einde van privaatrechtelijke fondsen die nu met financiële middelen van decentrale overheden op eigen naam subsidies verlenen. Wat dan nog wel mogelijk blijft, is het verlenen van een mandaat voor het verlenen van subsidies aan privaatrechtelijke fondsen.