Uitspraak: Recht op inzage in politiegegevens valt niet onder erfopvolging

Op 22 november 2017 oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het recht op inzage in de eigen politiegegevens bij overlijden niet overgaat op de erfgenamen. Het gaat hier om een persoonlijk recht.

De casus
De ouders van een overleden zoon wensen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet politiegegevens (Wpg) inzage in de informatie die de politie over hun zoon heeft vastgelegd. De korpschef weigert dit verzoek, omdat het om persoonsgegevens gaat die op grond van de Wob niet voor openbaarmaking in aanmerking komen en burgers op grond van de Wpg alleen inzage kunnen krijgen in de eigen gegevens die door de politie zijn vastgelegd.

De uitspraak
In de uitspraak wordt eerdere jurisprudentie over de Wob bevestigd. De Wpg bevat een uitputtende regeling voor de verstrekking van politiegegevens en die wet gaat daarom voor op de Wob. Voor zover het om politiegegevens gaat, is de Wob niet van toepassing. De gegevens waar inzage om is gevraagd, zijn herleidbaar tot individuele personen en zijn voor het overgrote deel verwerkt voor de uitoefening van de politietaak. De enkele gegevens die niet zijn verwerkt ter uitvoering van de politietaak, zijn dusdanig verweven met de politiegegevens dat deze zelfstandig gelezen geen informatie verschaffen. Openbaarmaking van deze gegevens is daarom zinloos.

De rechter overweegt vervolgens dat het inzagerecht uitsluitend ziet op inzage in politiegegevens “deze persoon betreffende”. Het recht ziet dan ook alleen op de verwerkte gegevens van de persoon die het verzoek doet. Op basis van het inzagerecht kan aan de ouders daarom geen inzage worden gegeven in de politiegegevens die over hun overleden zoon zijn vastgelegd. Op grond van het erfrecht kunnen goederen door erfopvolging worden verkregen. In de uitspraak wordt overwogen dat het inzagerecht op grond van de Wpg bij uitstek “een persoonlijk recht” betreft en niet als “een goed” kan worden beschouwd. Om deze reden hebben de ouders niet via erfopvolging recht op inzage in het politie- en opsporingsdossier van hun overleden zoon.

Conclusie
De Wet politiegegevens gaat voor op de Wet openbaarheid van bestuur als het om informatie gaat die is vastgelegd ter uitvoering van de politietaak. Gegevens die niet voor deze taak zijn vastgelegd maar zelfstandig gelezen geen informatie geven, hoeven niet openbaar te worden gemaakt.

Het recht op inzage in politiegegevens is een persoonlijk recht waarmee een burger informatie kan krijgen over zijn eigen gegevens die door de politie zijn vastgelegd. Dit recht gaat bij overlijden niet via erfopvolging over naar de nabestaanden.

De volledige uitspraak leest u hier: ECLI:NL:RVS:2017:3223

Wilt u meer weten over de Wet openbaarheid van bestuur? Volg onze cursus Wet openbaarheid van bestuur: in alle openheid op 12 juni 2018!