Valt de rector van een openbare school onder de WNT?

De rector van een openbare school valt onder de WNT, concludeert de Centrale Raad van Beroep (hierna: de Raad) in haar uitspraak van 29 juni 2017 (ECLI:NL:CRVB:2017:2280).

Wat is er gebeurd?

Na een dienstverband van zeven jaar wordt met de rector van een openbare school in Veenendaal een vaststellingsovereenkomst gesloten. Hierbij wordt hem een ontslagvergoeding van € 90.000,- bruto toegekend.

Hiermee wordt de maximale norm bij uitkeringen wegens het beëindigen van een dienstverband met € 15.000,- overschreden. De accountant wijst het college hierop, conform de signaleringsfunctie die een onafhankelijk accountant heeft op grond van de WNT, en geeft aan dat de minister handhavend zou kunnen optreden.

Het college besluit het bedrag van € 15.000,- bruto als onverschuldigd betaald terug te vorderen van de rector. De rector is het hier niet mee eens, en komt na de bezwaarfase en beroep bij de rechtbank terecht bij de Raad.  

Hoe oordeelt de Raad?

De rector meent dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld door het oordeel van de accountant klakkeloos te volgen. Dat argument gaat niet op. De Raad wijst op de signaleringsfunctie die de onafhankelijk account heeft op grond van de WNT. Daarnaast blijkt uit het voorgenomen besluit dat tussen partijen een discussie is gevoerd over het al dan niet volgen van het oordeel van de accountant. Het college heeft ten behoeve van de besluitvorming navraag gedaan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs en in de bezwaarfase vragen gesteld aan de eenheid toezicht WNT van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie. Het besluit is daarmee zorgvuldig tot stand gekomen.

Daarnaast voert de rector aan dat de school geen instelling is die onder de WNT valt, omdat de school in stand wordt gehouden door de gemeente en daar feitelijk onderdeel vanuit maakt waardoor de school vergelijkbaar is met andere gemeentelijke diensten. Ook dit standpunt kan de Raad niet volgen. Het betreft een openbare school voor voortgezet onderwijs die in stand wordt gehouden door de gemeente Veenendaal. Uit de WNT en bijbehorende bijlage 1 volgt dat de een dergelijk instelling wel onder de WNT valt. Ook in de Memorie van Toelichting wordt dit duidelijk doordat wordt vermeld dat voor alle OCW-sectoren het zwaarste regime van het bezoldigingsmaximum geldt. Voor scholen die worden bekostigd uit publieke middelen wordt geen onderscheid gemaakt tussen scholen die in stand worden gehouden door de gemeente of door een stichting of openbare rechtspersoon. Daarmee is de school geen instelling die vergelijkbaar is met een andere gemeentelijke diensten en is de WNT van toepassing.

Tot slot legt de rector uit dat hij feitelijk geen leiding gaf aan de hele school: andere medewerkers waren medeverantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs, de rector was niet op alle terreinen volledig beslissingsbevoegd en hij moest verantwoording afleggen aan het college. Ook dit laatste argument houdt geen stand. Het managementstatuut zegt dat de rector volledig is belast met de dagelijkse leiding van de gehele school. Dat de functie in de praktijk anders wordt ingevuld en er medewerkers (mede-)verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken laat onverlet dat de rector eindverantwoordelijk is en als enige formeel en expliciet belast is met de leiding van de school. De rector wordt aangemerkt als topfunctionaris zoals bedoeld in de WNT.

Hiermee stelt de Raad vast dat het bedrag van € 15.000,- onverschuldigd is betaald. Het college heeft het bedrag terecht teruggevorderd.   

Een onverschuldigde betaling voorkomen of een andere vraag over de WNT? Neem contact op met een van onze specialisten via 079 – 363 19 19.