Wijziging onkostenvergoedingen politieke ambtsdragers

Nu het einde van het jaar nadert, is het weer tijd de wijzigingen in de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en commissieleden door te voeren. In de circulaire van BZK van 18 november 2019 zijn de bedragen bekend gemaakt, die vanaf 1 januari 2020 gelden.
 
Er is gekozen voor een andere systematiek voor de berekening van de nieuwe bedragen. In de oude methode werd uitgegaan van voorlopige cijfers met het risico dat deze later nog weer moesten worden bijgesteld. Dat is nu niet meer nodig: voor 2020 is gekeken naar de indexatiecijfers van september 2018 in vergelijking met de indexatiecijfers van september 2017.
 
Wat zijn de concrete gevolgen hiervan voor gemeenten? De bedragen die worden herzien aan de hand van de consumentenprijsindex worden voor het jaar 2020 met 1,9% verhoogd, bedragen die worden herzien op basis van het indexcijfer CAO lonen overheid met 2,8%. Onder die eerste categorie vallen de ambtstoelage van de burgemeester, de onkostenvergoeding voor de wethouders en raadsleden en de waarnemingstoelage voor de wethouders die de burgemeester vervangt. Onder de tweede categorie vallen de vergoeding voor de werkzaamheden van raadsleden en de vergoeding voor de werkzaamheden per vergadering van commissieleden.
 
Bijzondere aandacht verdienen de eindejaars- en vakantie-uitkering voor burgemeesters en wethouders. Voor de hoogte hiervan werd voorheen aangesloten bij de sector Rijk. Dit is echter niet langer mogelijk, omdat voor het Rijkspersoneel vanaf 1 januari 2020 een individueel keuzebudget (IKB) wordt ingevoerd.
Het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers is daarom gewijzigd, zonder dat een inhoudelijke wijziging is beoogd. Dit wordt nader toegelicht in de circulaire van 18 november 2019.
 
Andere vergoedingen die worden aangepast overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk, zijn in een eerdere circulaire behandeld. Volledigheidshalve worden deze ook in de circulaire van 18 november 2019 benoemd.
 
Kortom; goed om naast alle wijzigingen ten gevolge van de Wet normalisering ambtenaren ook bedacht te zijn op wijzigingen in de vergoedingen voor gemeentelijke politieke ambtsdragers!

Met vriendelijke groet,

mr. Paul Vriezen
mr. Anita Doup
mr. Violette Moons