Behoort de VPL-premie tot de bezoldiging? Door: Mr. Violette Moons

Een topfunctionaris verzoekt de kantonrechter te beslissen dat de VPL-premie niet tot de bezoldiging behoort. De werkgever daarentegen verzoekt de kantonrechter te beslissen dat de VPL-premie wel tot de bezoldiging behoort.

In de WNT is bepaald dat ook beloningen betaalbaar op termijn tot de bezoldiging hoort. In de toelichting op de WNT is opgenomen dat de werkgeversbijdrage aan de pensioenvoorziening tot een vermogensaanspraak van de werknemer leidt die in stand blijft na beëindiging van de arbeidsrelatie en daarom een vorm van bezoldiging is. In het algemeen geldt de stelling dat een hogere pensioenbijdrage leidt tot een hogere beloning op termijn.

In de Uitvoeringsregeling is bepaald dat het werkgeversdeel van premies voor of bijdragen aan pensioenregelingen en aan regelingen voor vervroegde uittreding tot de bezoldiging van de topfunctionaris behoort. In de toelichting op de Uitvoeringsregeling is opgenomen dat de overgangspremie VPL moet worden meegeteld met het bedoelde pensioen.

De overgangspremie VPL wordt door de werkgever afgedragen aan het pensioenfonds in het kader van een overgangsregeling voor werknemers die vroeger vielen onder de VUT-regeling van het pensioenfonds. De topfunctionaris in kwestie voldoet niet aan de criteria voor vervroegde uittreding en zal nu en in de toekomst geen aanspraak kunnen maken op uitkeringen in het kader van de overgangsregeling.

De kantonrechter oordeelt dat de doelstelling van de WNT niet is dat een instelling niet meer mag uitgeven dan de norm, maar dat een topfunctionaris niet meer mag ontvangen dan de norm. De topfunctionaris behaalt geen voordeel uit de afdracht van de VPL-premie en de conclusie dat de premie in dit geval geen onderdeel uitmaakt van de bezoldiging is gerechtvaardigd. Dat in de toelichting op de Uitvoeringsregeling volgt dat de VPL-premie moet worden meegeteld maakt dat niet anders. Noch in de WNT, noch in de Uitvoeringsregeling zelf wordt de VPL-premie genoemd. Bovendien blijkt uit de toelichting bij de WNT dat de wetgever nooit heeft bedoeld de VPL-premie in alle gevallen deel uit te laten maken van de bezoldiging. Topfunctionarissen die nooit aanspraak kunnen maken op uitkeringen in het kader van de overgangsregeling, ontvangen niet meer dan de norm wanneer de VPL-premie niet met de bezoldiging wordt verrekend.

Uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2018:3869