Cursus Wabo: hoofdlijnen vergunningverlening

Wie verleent de omgevingsvergunning? Kan uit de aanvraag wel worden afgeleid op welk project deze betrekking heeft? Zijn de bouwtekeningen duidelijk? Is aanvulling nodig door de aanvrager of moet de gemeente zelf de grondslag aanvullen? Welke voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd? Wat zijn de consequenties als de verkeerde procedure wordt gevolgd?

Dit zijn enkele vragen die voorkomen in de praktijk van vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De Wabo bepaalt sinds 2010 dat er sprake is van één bevoegd gezag, één aanvraag en één loket. Deze duidelijkheid voor de burger die wil bouwen is prachtig, maar de Wabo en bijbehorende wet- en regelgeving in de praktijk toepassen is best lastig.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 605,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief cursusboek, lunch en consumpties.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Tijdens onze cursus Wabo: hoofdlijnen vergunningverlening zetten we het juridisch kader van de vergunningverlening op grond van de Wabo uiteen. Dit omvat niet alleen de Wabo, maar ook de relevante bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht (Mor). Daarnaast wordt relevante jurisprudentie besproken. De cursus biedt een duidelijk overzicht van de wettelijke (on)mogelijkheden bij vergunningverlening op grond van de Wabo. Kortom: wil je je je verdiepen in vergunningverlening op grond van de Wabo of wil je je kennis opfrissen en actualiseren? Schrijf je dan snel in!

Na afloop van de cursus:

 • Is je kennis over vergunningverlening op grond van de Wabo wet- en regelgeving vergroot
 • Ben je in staat de Wabo in de vergunningenpraktijk toe te passen
 • Ben je alvast voorbereid op de toekomstige inwerkingtreding van de Omgevingswet

Doelgroep

Medewerkers bij (voornamelijk) gemeenten en omgevingsdiensten die zich bezighouden met vergunningverlening op grond van de Wabo en die graag hun kennis van het Wabo-instrumentarium willen vergroten. Denk hierbij niet alleen aan vergunningverleners of casemanagers Wabo, maar ook aan bouwplantoetsers en handhavers. Basiskennis van vergunningverlening wordt aanwezig geacht.

Programma

 • De verbodsbepalingen met de nadruk op bouwen en strijdig gebruik met het bestemmingsplan
 • Samenhang met de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
 • Het bevoegd gezag
 • De aanvraag: indieningsvereisten (Mor) en artikel 4:5 van de Awb
 • Onlosmakelijke samenhang en fasering
 • Aanhaken
 • Weigeringsgronden voor bouwen en strijdig gebruik
 • Voorbereidingsprocedures
 • Inhoud omgevingsvergunning en voorschriften
 • Inwerkingtreding van de vergunning en rechtsbescherming
 • Omgevingsvergunningvrij bouwen (artikel 2 van het Bor)
 • Handhaving
 • Toekomst: Omgevingswet

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door juristen die bekend zijn met de dagelijkse overheidspraktijk. De docenten dragen zorg voor een interactieve kennisoverdracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van korte mondelinge vragen, casusbehandeling en stellingen. Ook worden praktische vaardigheden in het opstellen van omgevingsvergunningen geoefend. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen en met de docenten en medecursisten de eigen ervaringen te bespreken.

Data & locaties

Deel deze cursus

Ervaringen

“Zeer prettig en leerzaam”

“Duidelijk, met ruimte voor vragen”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media