Wnra - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en disfunctioneren

In het ambtenarenrecht is ontslag wegens disfunctioneren (ongeschiktheidsontslag) een regelmatig gebruikte ontslaggrond. Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt het civiele arbeidsrecht van toepassing en daarmee ook de toets vooraf via UWV of – in het geval van ongeschiktheidsontslag - de kantonrechter. Wat wijzigt als het gaat om disfunctioneren (en ontslag wegens disfunctioneren) en wat blijft hetzelfde?

Dossieropbouw blijft belangrijk

Ontslag wegens disfunctioneren kan in het ambtenarenrecht niet lichtvaardig worden verleend. De ambtenarenrechter toetst het ontslag op elementen als: wist de ambtenaar wat van hem werd verwacht, is het disfunctioneren voldoende concreet aangetoond, heeft de ambtenaar een verbeterkans gehad, is mogelijk sprake van ziekte?

Na normalisering blijft dossieropbouw belangrijk. Temeer nu met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid de voorwaarden voor ontslag wegens disfunctioneren in het civiele arbeidsrecht zijn aangescherpt. Ook de kantonrechter toetst of sprake is van voldoende dossieropbouw en of een andere functie kon worden aangeboden (re-integratie/herplaatsing).

Verbetertraject relevant

Wezenlijk onderdeel van een (dis)functioneringstraject en relevant voor ontslag wegens disfunctioneren is of de ambtenaar op zijn functioneren of gedrag is aangesproken én vervolgens in de gelegenheid is gesteld dit te verbeteren. Een dergelijk verbetertraject is ook binnen het arbeidsrecht van belang en blijft een voorwaarde voor beëindiging wegens disfunctioneren.

Personeelsbeoordeling

Een formele personeelsbeoordeling is in het ambtenarenrecht geen voorwaarde voor ontslag. Dat is in het arbeidsrecht niet anders. Wel kan een goed opgestelde en gemotiveerde personeelsbeoordeling het dossier verstevigen. Dat is ook na normalisering niet anders. Een verschil is dat ambtenaren tegen een negatieve beoordeling relatief vaak bezwaar maken en beroep aantekenen; dat is binnen het arbeidsrecht zeker geen gemeengoed. Het recht om bezwaar te maken tegen een negatieve beoordeling op grond van de Algemene wet bestuursrecht, kent het civiele arbeidsrecht niet. Wel kan in cao’s worden afgesproken dat een ‘bezwareninstantie’ voor beoordelingen wordt ingesteld.

Ontslagprocedure bij disfunctioneren wijzigt

Na normalisering wordt niet meer geprocedeerd op grond van de Algemene wet bestuursrecht met een zienswijzeprocedure en een interne heroverweging in bezwaar. Anders dan in het ambtenarenrecht waarin de rechterlijke toets ná het ontslagbesluit plaats vindt, vindt in het arbeidsrecht die toets vooraf plaats. De ontslagprocedure bij disfunctioneren wordt daardoor anders. De ambtenarenrechter toetst het ontslag achteraf. Na normalisering moet de  werkgever een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. De kantonrechter beslist of de arbeidsovereenkomst zal worden ontbonden of niet. Als de rechter het ontslag niet goedkeurt, kan de werkgever de werknemer niet rechtsgeldig ontslaan.

Vaststellingsovereenkomst in plaats van vertrekregeling

Het vooruitzicht van een langdurig disfunctioneringstraject kan voor werkgever en werknemer aanleiding zijn om in goed onderling overleg tot afspraken te komen over beëindiging van de dienstbetrekking. Binnen het ambtenarenrecht worden dergelijke afspraken vastgelegd in een minnelijke vertrekregeling. Dit heet in het civiele arbeidsrecht een vaststellingsovereenkomst. Een belangrijk verschil met het ambtenarenrecht is dat in het arbeidsrecht een wettelijke bedenktijd van twee weken geldt. De werknemer kan binnen twee weken terugkomen op zijn beslissing en de vaststellingsovereenkomst ontbinden.

Gevolgen ontslag wegens disfunctioneren na normalisering

Bij ongeschiktheidsontslag heeft de ambtenaar in geval van werkloosheid veelal aanspraak op een bovenwettelijke uitkering. De vraag is of na normalisering die bovenwettelijke uitkering zal samenlopen met de transitievergoeding bij ongeschiktheidsontslag.


Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media